Tuesday, 26 September 2017

Anime Logo Quiz: Level 15 - Geniuses #1

Anime Logo Quiz: Level 15 - Geniuses #1

Level 15 - Geniuses #1 on Anime Logo Quiz
1. Armin
2. Haru
3. Itachi
4. Kaito
5. Karma
6. Katsuragi
7. Komugi
8. Light
9. Kurisa
10. Mayuri


11. Midorima
12. Ryuunosuke
13. Tatsuya
14. Shikamaru
15. Shinichi
16. Shiroe
17. Sora
18. Victorique
19. Yoshino
20. Yuuko

0 comments:

Post a Comment