Friday, December 30, 2016

Blocky XMAS: Walkthrough Guide

Blocky XMAS: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Blocky XMAS
Level 1
Right1, Up5

Level 2
Down6

Level 3
Down3, Up2, Left5

Level 4
Left2, Up3, Right2, Down4, Left1, Up2, Right3, Left2, Down3

Level 5
Right1, Down1, Right2, Down1, Left2, Down1, Left2, Down2, Left2, Down1, Right4, Up2, Left4, Down1, Right2, Down1, Right1

Level 6
Left1, Down2, Left1, Down2, Right2, Up3, Right4, Left3, Down4, Right3, Down2

Level 7
Right3, Down1, Left6, Down1, Right5, Down1, Left3, Right1, Down3

Level 8
Left2, Down4, Right6, Up2, Left2, Down1, Right2, Up3, Left7, Right1, Down4, Right2

Level 9
Left1, Down1, Left1, Down1, Right1, Down1, Right2, Down1, Left2, Down1, Left2, Down1, Right2, Down2, Right1, Up2, Right1, Down2, Right5, Up2, Right1, Up1, Left1, Right1, Up1, Left2, Up1, Left2, Up1, Right2, Up1, Right2, Up1, Left1, Up1, Left2

Level 10
Up3, Right2, Up1, Left5, Down3, Right2, Up1, Left2, Down4, Right3, Up1, Right2, Left2, Up3

Level 11
Left3, Down3, Up5, Right4, Down2, Right4, Up1, Left1, Right1, Down1, Left10, Up1, Right4, Down1, Right3, Up3, Left1, Right2, Down6, Left1, Right1

Level 12
Up1, Left4, Down5, Right2, Up2, Right6, Down2, Left5, Up2, Left1, Down1, Right1, Up3, Left3, Down1, Up2, Right7, Down1, Left3, Down2

Level 13
Down3, Left2, Up1, Right3, Up1, Left2, Down3, Right3, Left2, Down2

Level 14
Up4, Right8, Up3, Down4, Left1, Down1, Right1, Up3, Left1, Right1, Down1, Left6, Up4, Down4, Right4, Up2, Left2, Down1, Right2, Down3

Level 15
Left4, Up4, Right7, Down2, Left1, Up1, Right2, Down1, Left2, Up1, Right1, Down1, Left1, Up1, Right2, Down3, Left2, Up1, Right3, Down4, Left3, Up1, Left7, Right1, Up4, Right4

Level 16
Up1, Down2, Left2, Down1, Right4, Up4, Left4, Right2, Down7

Level 17
Left1, Down5, Left1, Up3, Right8, Down2, Right1, Up3, Left5, Down1, Right4, Down1

Level 18
Left2, Up4, Right1, Up1, Left1, Down2, Right5, Left4, Up1, Left1, Down1, Right1, Up2, Left1, Down2, Right1, Up1, Left1, Down3, Right7, Up2, Left2, Up1, Right3, Down4, Left7, Right1, Up1, Right3, Up2

Level 19
Down2, Right1, Down1, Right3, Up3, Right1, Up1, Left1, Right4, Down4, Left9, Up2, Right3, Down2, Right2, Up3, Right1, Up2, Left1, Down1, Right2, Down4, Left1, Right1

Level 20
Right2, Up3, Down7, Left2, Down1, Right3, Up2, Left1, Down1, Right1, Up3, Left5, Right2, Down2


Level 21
Left1, Down1, Left1, Down2, Right1, Down1, Left2, Up1, Right2, Down1, Left2, Up3, Right1, Down1, Left1, Up1, Right1, Down1, Left2, Up3, Right3, Left3, Down1, Right2, Down1, Right1, Down1, Right1

Level 22
Down2, Right5, Down3, Up4, Right1, Up1, Left2, Down2, Left3, Up1, Right1, Left4, Down1, Right13, Down3, Up4, Left1, Up1, Right2, Down2, Left6, Down1, Right2, Up3, Left4, Down1, Right4, Up1, Left2, Down2, Left6, Up2, Right2, Down1, Left2, Down3

Level 23
Up4, Right1, Down2, Left2, Down1, Right3, Up3, Left1, Down1, Right2, Up2, Left2, Down2, Right1, Up3, Left4, Right2, Up2

Level 24
Down3, Right7, Down2, Right2, Up2, Right1, Down4, Left1, Up4, Left7, Up1, Down1, Right5, Down2, Right1, Up2, Left1, Down1, Right2, Down3, Right2, Up5, Left9, Right9, Down4, Left1, Up3, Left1, Down1, Right2, Up2, Left3, Right1, Down3, Left1, Right1

Level 25
Up5, Right5, Down1, Left2, Up1, Right5, Down4, Left3, Up3, Left3, Down2, Left2, Up2, Left2, Up1, Right6, Down1, Left2, Down1, Left1, Up2, Right6, Left1, Down5

Level 26
Right1, Down5, Left1, Up1, Left4, Right2, Down1, Left2, Up4, Right3, Down1, Right5, Left2, Down1

Level 27
Down3, Right8, Down1, Left5, Up2, Left1, Down1, Right1, Down2, Right1, Up2, Right4, Down2, Left1, Down1, Left4, Up1, Left1, Down1, Right2, Up2, Left1, Down1, Left4, Right1, Down3

Level 28
Down3, Left6, Up2, Left5, Down7, Right4, Up8, Down1, Left1, Up1, Right2, Down3, Right8, Up1, Left1, Right1, Down1, Left8, Up2, Left5, Down1, Right4, Up2, Down3, Right7, Up2, Left2, Down1, Right2, Down5

Level 29
Up4, Left1, Down1, Right2, Down6, Left1, Down1, Right2, Up4, Left3, Down1, Right2, Down4, Right3, Up1, Left2, Up8, Left1, Down3, Left1, Down1, Left1, Down3, Right3, Up6, Left3, Down1, Right1, Down3, Right1, Down2, Left2, Up1, Right3, Down3, Left1, Up1, Right3, Down1, Left1, Up2, Left1, Up1, Left2, Down1, Left1, Down1, Right1, Down1, Left1, Right1

Level 30
Down5, Right3, Down1, Left6, Up7, Right1, Down5, Left2, Up1, Right2, Down1, Left1, Up1, Right1, Down1, Left2, Up3, Right2, Down1, Left3, Up4, Right3, Down1, Right6, Left3, Down5, Left1

Level 31
Left2, Up2, Right3, Down3, Left4, Down3, Right3, Up2, Right1, Down2, Right2, Up1, Left3, Down1, Right3, Up5, Left3, Down1, Left2, Right2, Down2

Level 32
Left5, Right2, Up1, Left1, Right1, Down2, Left2, Up1, Right2, Down2, Right1, Down2, Left4, Up1, Left1, Down1, Left1, Down2, Right3, Up2, Right3, Up1, Right2, Down3, Left4, Up1, Down1, Left4, Up2, Right4, Down1, Left1, Up1, Right2, Down2, Left2, Up2, Left3, Down3, Right2, Down1, Right3, Left1

Level 33
Right1, Down1, Left2, Up1, Right2, Down1, Left2, Up2, Right3, Down4, Right2, Up4, Down4, Left4, Up5, Left1, Down5, Right1, Up5, Right5, Down4, Left1, Up4, Left5, Down5, Left1, Up1, Right1, Down1, Left1, Up3, Right3, Down1, Left2, Up1, Right2, Down1, Left2, Up1, Right1, Down1

Level 34
Left1, Down1, Right2, Up2, Left5, Down6, Left2, Up5, Left1, Down5, Right3, Up6, Left3, Down5, Right1, Up5, Right2, Down6, Right5, Up2, Left2, Down1, Right1

Level 35
Right6, Down2, Left2, Up1, Right1, Down2, Left6, Down1, Left1, Down2, Right3, Down2, Right3, Up3, Left2, Right4, Down2, Left1, Up1, Left8, Up4, Right2, Left4, Down1, Right1, Down2, Right5, Down2, Left1, Up1, Left1, Up3, Right3, Up4, Left2, Right2, Down1, Left1, Down2, Left3, Down3, Right3, Down1, Right2

Level 36
Up2, Right4, Down2, Left4, Right5, Up2, Left2, Down1, Right1, Up1, Left4, Down2, Right1, Down1, Left1, Up3, Right4

Level 37
Up1, Right10, Down3, Left5, Right6, Up3, Left10, Down2, Right2, Up1, Left2, Down2, Left1, Up3, Right2, Down3, Right2, Down2, Right3, Up1, Left3, Down1, Right5, Up2, Right1, Up3, Left4, Right7, Down3, Left1, Up2, Left2, Down1, Right1, Up2, Left9, Down3, Right6, Down1, Left4, Up1, Left1, Up3, Right9, Left1, Down1

Level 38
Right7, Left4, Up3, Right2, Down4, Left3, Right5, Up2, Left1, Up1, Left3, Down1, Left2, Down2, Up2, Right2, Down2, Left4, Right4, Up2, Left2, Down1, Left1, Down2, Right6

Level 39
Down1, Right1, Down1, Right4, Up4, Right6, Down1, Left1, Right1, Down3, Left13, Up3, Right5, Down1, Left2, Up2, Right4, Down4, Left2, Up4, Right4, Down4, Right1, Up4, Left1, Down1, Left1, Right1, Up1, Left8, Down1, Right3, Down1, Left4, Up2, Right7, Down4, Left2, Up4, Right5, Down2, Right2, Up2, Left2, Right1, Down2

Level 40
Left3, Up2, Left1, Up1, Right4, Down2, Up2, Left6, Down1, Right4, Up1, Right3, Down1, Left5, Up1, Right8, Down1, Up1, Left8, Down1, Right4, Down1, Right1, Up2, Left3, Down2, Right1, Up2, Left10, Right4, Left2, Down3, Right1

Friday, December 23, 2016

Guess Anime Hero 2: Walkthrough Guide

Guess Anime Hero 2: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Guess Anime Hero 2
Set 1
1. Boruto
2. Anna
3. Arslan
4. Maki
5. Chidori
6. Yuuki
7. Ikoma
8. Kotori
9. Hotaru
10. Aqua
11. Chiyo
12. Maria
13. Mai
14. Kuriyama
15. Nia
16. Kurumi
17. Saruhiko
18. Maria
19. Inaho
10. Kyouko
21. Hachiman
22. Kirie
23. Naru
24. Takeo
25. Karma

Set 2
26. Eri
27. Laura
28. Julis
29. Yume
30. Rika
31. Mikoto
32. Masaomi
33. Ringo
34. Mumei
35. Shirou
36. Saya
37. Tenga
38. Sakamoto
39. Kuroo
40. Adlet
41. Beatrice
42. Kirin
43. Yachiyo
44. Mana
45. Meiko
46. Bokuto
47. Subaru
48. Rin
49. Shinra
50. Saeko

Set 3
51. Sei
52. Anri
53. Claudia
54. Hibiya
55. Erina
56. Lilith
57. Felt
58. Tsubasa
59. Sorata
60. Iroha
61. Sukuna
62. Nene
63. Kaito
64. Noriko
65. Cecilia
66. Shihoru
67. Akaashi
68. Manato
69. Saito
70. Satoru
71. Atsushi
72. Yui
73. Komachi
74. Tooru
75. Haruka

Set 4
76. Honoka
77. Sena
78. Merry
79. Kurumu
80. Arin
81. Houki
82. Haruhiro
83. Niko
84. Nagare
85. Rin
86. Izuku
87. Chiaya
88. Kenma
89. Ayame
90. Freyja
91. Masami
92. Hanayo
93. Kyouka
94. Honoka
95. Ranta
96. Bell
97. Ochako
98. Akio
99. Hideki
100. Aoi

Set 5
101. Kayo
102. Urara
103. Koito
104. Kagura
105. Chihaya
106. Megumi
107. Shun
108. Ranpo
109. Finnian
100. Shizuru
111. Yoruka
112. Mira
113. Saya
114. Makina
115. Yuzuru
116. Tooru
117. Dazai
118. Dia
119. Philphie
120. Inori
121. Mikuru
122. Renji
123. Akane
124. Kagura
125. AyameSet 6
126. Jirou
127. Ayame
128. Jun
129. Mikumo
130. Akiko
131. Misaki
132. Umi
133. Mikado
134. Natsuno
135. Lucia
136. Simon
137. Sunako
138. Youko
139. Sousuke
140. Celty
141. Saki
142. Mari
143. Taiga
144. Katsuhira
145. Crusch
146. Riza
147. Makoto
148. Shuu
149. Yuki
150. Emillia

Set 7
151. Karen
152. Ako
153. Ichigo
154. Kunikida
155. Moka
156. Ami
157. Kirino
158. Aoba
159. Kuukaku
160. Tyki
161. Yumemi
162. Megumi
163. Makoto
164. Hitei
165. Mizuki
166. Elizabeth
167. Mea
168. Akihisa
169. Toushirou
170. Inuyasha
171. Mizore
172. Road
173. Kou
174. Hifumi
175. Velvet

Set 8
176. Tomoko
177. Sougo
178. Yukari
179. Yukio
180. Howard
181. Akari
182. Nanami
183. Chuuya
184. Megumi
185. Yukari
186. Mikan
187. Kouko
188. Alto
189. Shigure
190. Nagisa
191. Cross
192. Ritsu
193. Utaha
194. Kaname
195. Kou
196. Izetta
197. Shigeo
198. Sheyl
199. Shouko
200. Kagari

Set 9
201. Tanya
202. Revy
203. Tooru
204. Felix
205. Victor
206. Ibuki
207. Hanabi
208. Shinka
209. Yuna
200. Hikari
211. Tooru
212. Yukana
213. Matoi
214. Kanna
215. Aki
216. Sagiri
217. Kashuu
218. Mayuri
219. Raphiel
220. Yuri
221. Ram
222. Rem
223. Art
224. Yuuto
225. Hikari

Set 10
226. Yumeko
227. Yozora
228. Kazuma
229. Karen
230. Karin
231. Kobayashu
232. Sana
233. Kuon
234. Kaya
235. Atsuko
236. Yoshino
237. Nino
238. Chika
239. Shuvi
240. Kyouko
241. Sena
242. Yuuna
243. Sistine
244. Rin
245. Shuu
246. Echidna
247. Zero
248. Daryun
249. Mimori
250. Ruby

Friday, December 16, 2016

Guess Anime Hero: Walkthrough Guide

Guess Anime Hero: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Guess Anime Hero
Set 1
1. Naruto
2. Akame
3. Kirito
4. Akatsuki
5. Akari
6. Armin
7. Asuna
8. Rinka
9. Bulat
10. Ginko
11. Rintarou
12. Hiyori
13. Naotsugu
14. Tatsumi
15. Sinon
16. Nine
17. Eren
18. Erza
19. Kurisu
20. Mikasa
21. Sakura
22. Kurome
23. Sasami
24. Gintoki
25. Mikoto

Set 2
26. Mashiro
27. Leone
28. Shinobu
29. Mako
30. Mao
31. Sadao
32. Tetra
33. Minami
34. Seishirou
35. Nonon
36. Levi
37. Chelsea
38. Mitsuki
39. Juuzou
40. Myucel
41. Azusa
42. Nice
43. Charlotte
44. Isuzu
45. Shiro
46. Nono
47. Kuro
48. Rin
49. Rikka
50. Mei

Set 3
51. Suruga
52. Atsushi
53. Jibril
54. Ririchiyo
55. Enju
56. Hitagi
57. Rentarou
58. Lisa
59. Kuroko
60. Kuroneko
61. Satsuki
62. Midori
63. Sinbad
64. Shiro
65. Kyousuke
66. Niko
67. Izumo
68. Sora
69. Yin
70. Togame
71. Yato
72. Mashiro
73. Kyou
74. Sheele
75. Shiki

Set 4
76. Tina
77. Mayumi
78. Tobio
79. Rin
80. Kite
81. Uzu
82. Lelei
83. Ika
84. Roka
85. Holo
86. Tsubasa
87. Tsumugi
88. Chaika
89. Mio
90. Chitoge
91. Nanana
92. Hestia
93. Uroko
94. Kon
95. Kosaki
96. Esdeath
97. Mari
98. Yuuki
99. Manaka
100. Takane

Set 5
101. Lubbock
102. Miyuki
103. Rika
104. Riko
105. Suguha
106. Tatsuya
107. Twelve
108. Meliodas
109. Shion
110. Akane
111. Shougo
112. Ayano
113. Shuuya
114. Kimihito
115. Haru
116. Kakashi
117. Yoko
118. Kaneki
119. Kid
120. Emi
121. Kurapika
122. Najenda
123. Shirou
124. Shiroe
125. Miho


Set 6
126. Tomoe
127. Susanoo
128. Satella
129. Hei
130. Shintarou
131. Amira
132. Shuusei
133. Bishamon
134. Kisara
135. Diane
136. Yuno
137. Ononoki
138. Kamina
139. Yui
140. Megumin
141. Tensai
142. Ai
143. Akito
144. Haruhi
145. Kaori
146. Tsugumi
147. Natsu
148. Touko
149. Silica
150. Azami

Set 7
151. Decim
152. Lelouch
153. Shu
154. Yuri
155. Alucard
156. Gai
157. Kija
158. Konoha
159. Zero
160. Kaname
161. Killua
162. Kohiba
163. Louise
164. Hotaru
165. Ruri
166. Teru
167. Haruka
168. Tomoyo
169. Mizuki
170. Meiko
171. Mello
172. Fubuki
173. Tsumiki
174. Shana
175. Yuuko

Set 8
176. Ferid
177. Alice
178. Akeno
179. Popura
180. Tenma
181. Judal
182. Yukino
183. Masamune
184. Ichika
185. Karuta
186. Kino
187. Koyomi
188. Krul
189. Youichi
190. Gilbert
191. Flamie
192. Lenka
193. Mitsuba
194. Mayoi
195. Moeka
196. Oz
197. Isla
198. Yuuta
199. Irene
200. Lain

Set 9
201. Zen
202. Homura
203. Akiho
204. Takao
205. Meika
206. Tohka
207. Asia
208. Daryl
209. Hotohori
210. Chiyuki
211. Rea
221. Maes
213. Shin
214. Shinoa
215. Winry
216. Eijun
217. Yui
218. Shouyou
219. Yasutomo
220. Alice
221. Sachi
222. Saber
223. Nona
224. Diva
225. Xenovia

Set 10
226. Satsuki
227. Tsukasa
228. Mana
229. Crowley
230. Sai
231. Michiru
232. Shimakaze
233. Mikatan
234. Mito
235. Ougi
236. Tet
237. Allen
238. Mugen
239. Rabou
240. Saya
241. Cyan
242. Asuka
243. Tsubasa
244. Jackal
245. Elizabeth
246. Rias
247. Saya
248. Madoka
249. Rory
250. Hakuei

Bonus Set
251. Saitama
252. Genos
253. Ibuki
254. Futaba
255. Lisara
256. Mami
257. Marika
258. Fubuki
259. Misato
260. Miia
261. Meme
262. Nao
263. Alice
264. Ayase
265. Sodachi
266. Souma
267. Mine
268. Umaru
269. Ritsu
270. Emiya
271. Yuki
272. Eucliwood
273. Kyouko
274. Shoukichi
275. Slain

Friday, December 9, 2016

What Game is it?: Walkthrough Guide

What Game is it?: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on What Game is it?
Part I
1. Tetris
2. Farcry
3. Hitman
4. The Sims
5. Fifa
6. Pac-Man
7. Final Fantasy
8. Plants Vs. Zombies
9. Team Fortress
10. Prince of Persia
11. Dead Space
12. Sonic
13. Mass Effect
14. Bioshock
15. World of Goo
16. Watch Dogs

Part II
1. Super Mario
2. Slender
3. Breakout
4. inFamous
5. Heavy Rain
6. Gears of War
7. Assassin’s Creed
8. Wolfenstein
9. Hotline Miami
10. Metal Gear Solid
11. Saints Row
12. Monkey Island
13. Crysis
14. Max Payne
15. Injustice
16. Rayman

Part III
1. Mirrors Edge
2. Snake
3. Guitar Hero
4. Sleeping Dogs
5. Deponia
6. Call of Duty
7. Spore
8. Duke Nukem
9. Angry Birds
10. Dead By Daylight
11. Monument Valley
12. The Lost Vikings
13. Portal
14. Dragons Lair
15. Sam And Max
16. Tekken

Part IV
1. LA Noire
2. Kane And Lynch
3. Cut The Rope
4. Clash of Clans
5. Grand Theft Auto
6. Space Invaders
7. Grim Fandango
8. League of Legends
9. Stalker
10. God of War
11. Journey
12. Splinter Cell
13. The Evil Within
14. Quantum Break
15. Beyond Good And Evil
16. Serious Sam

Part V
1. Dark Souls
2. Mafia
3. We Happy Few
4. Super Meat Boy
5. Time Shift
6. Need for Speed
7. Overwatch
8. Jak and Daxter
9. Left for Dead
10. Devil May Cry
11. Limbo
12. NBA
13. Fallout
14. Outlast
15. Street Fighter
16. Counter Strike


Premium Part VI
1. The Last of Us
2. Super Hot
3. Half Life
4. Bloodborne
5. Silent Hill
6. Borderlands
7. Bully
8. Gish
9. WWE
10. Red Dead Redemption
11. Magicka
12. The Legend of Zelda
13. The Saboteur
14. Duck Hunt
15. Tomb Raider
16. Earthworm Jim

Premium Part VII
1. Red Alert
2. NHL
3. Octodad
4. Civilization
5. Flappy Bird
6. Dead Island
7. Payday
8. Farming Simulator
9. Rust
10. Warcraft
11. Prey
12. Worms
13. Uncharted
14. Subway Surfers
15. Little Big Planet
16. Dishonored

Premium Part VIII
1. Call of Juarez
2. Resident Evil
3. Pokemon Go
4. Fear
5. The Binding of Isaac
6. The Elder Scrolls
7. Battlefield
8. Football Manager
9. Lollipop Chainsaw
10. Prototype
11. Dota
12. Battletoads
13. Horizon Zero Dawn
14. Hearthstone
15. Halo
16. Party Hard

Premium Part IX
1. Doom
2. Castlevania
3. The Witcher
4. SimCity
5. Bloodrayne
6. Deus Ex
7. Braid
8. Madden NFL
9. Battleblock Theater
10. For Honor
11. Deadrising
12. Crash Bandicoot
13. Life Is Strange
14. Minecraft
15. Warhammer
16. Mortal Kombat

Friday, December 2, 2016

Guess The Game Quiz - Picture Puzzle Trivia: Walkthrough Guide

Guess The Game Quiz - Picture Puzzle Trivia: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Guess The Game Quiz - Picture Puzzle Trivia
Set 1
1. Mario
2. Sonic
3. Angry Birds
4. Candy Crush
5. Pac Man
6. Tetris
7. Temple Run
8. Sims
9. Duck Hunt
10. Farmville

Set 2
1. Pinball
2. Tekken
3. Portal
4. Subway Surfers
5. Snake
6. Space Invaders
7. Mortal Kombat
8. Breakout
9. Donkey Kong
10. Cut The Rope

Set 3
1. Pitfall
2. Contra
3. Zynga Poker
4. GTA
5. Clash of Clans
6. Counter Strike
7. NBA Live
8. Call of Duty
9. Fruit Ninja
10. Bomberman

Set 4
1. Pong
2. Assassins Creed
3. Prince of Persia
4. Age of Empires
5. Arkham Asylum
6. Bioshock
7. Battlefield
8. Crash Bandicoot
9. Doom
10. Red Alert

Set 5
1. Fifa
2. Fallout
3. Gears of War
4. Final Fantasy
5. Limbo
6. NFS
7. Street Fighter
8. Tony Hawks
9. Excite Bike
10. World of Warcraft

Set 6
1. Unchartered
2. Splinter Cell
3. Solitaire
4. Bayonetta
5. Braid
6. Civilization
7. Bounce
8. Half Life
9. Halo
10. Pokemon

Set 7
1. Road Rash
2. Red Dead
3. Rock Band
4. TMNT
5. Super Meat Boy
6. Metal Gear Solid
7. Rayman
8. Starfox
9. Team Fortress
10. Journey


Set 8
1. Saints Row
2. Worms
3. Soul Calibur
4. Fez
5. Stanley Parable
6. Super Metroid
7. Megaman
8. DOTA
9. Borderlands
10. PVZ

Set 9
1. Jetpack Joyride
2. Flappy Bird
3. Guitar Hero
4. Deer Hunter
5. Crazy Taxi
6. Plague
7. Flow
8. Wheres My Water
9. Device6
10. Injustice

Set 10
1. Puzzles Dragons
2. Super Hexagon
3. Walking Dead
4. Devil May Cry
5. Badland
6. Dots
7. Farcry
8. Hillclimb
9. Zelda
10. Quizup

Set 11
1. Hitman
2. Boom Beach
3. Mirrors Edge
4. Bastion
5. Bad Piggies
6. Resident Evil
7. Sleeping Dogs
8. Tiny Thief
9. Crysis
10. Monument Valley

Set 12
1. Burnout
2. 2048
3. Blek
4. Heads Up
5. League of Legends
6. Just Cause
7. Impossible Road
8. Guacamelee
9. Gears of War
10. Geometry Dash

Set 13
1. Deadspace
2. NFL
3. Watchdogs
4. Infamous
5. Prototype
6. Double Dragon
7. Crossy Road
8. Threes
9. Minecraft
10. Stardew Valley

Set 14
1. Animal Crossing
2. World of Goo
3. Scribblenauts
4. Tomb Raider
5. Canabalt
6. Max Payne
7. Dots
8. Alphabear
9. Bubble Shooter
10. God of War