Friday, December 30, 2016

Blocky XMAS: Walkthrough Guide

Blocky XMAS: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Blocky XMAS
Level 1
Right1, Up5

Level 2
Down6

Level 3
Down3, Up2, Left5

Level 4
Left2, Up3, Right2, Down4, Left1, Up2, Right3, Left2, Down3

Level 5
Right1, Down1, Right2, Down1, Left2, Down1, Left2, Down2, Left2, Down1, Right4, Up2, Left4, Down1, Right2, Down1, Right1

Level 6
Left1, Down2, Left1, Down2, Right2, Up3, Right4, Left3, Down4, Right3, Down2

Level 7
Right3, Down1, Left6, Down1, Right5, Down1, Left3, Right1, Down3

Level 8
Left2, Down4, Right6, Up2, Left2, Down1, Right2, Up3, Left7, Right1, Down4, Right2

Level 9
Left1, Down1, Left1, Down1, Right1, Down1, Right2, Down1, Left2, Down1, Left2, Down1, Right2, Down2, Right1, Up2, Right1, Down2, Right5, Up2, Right1, Up1, Left1, Right1, Up1, Left2, Up1, Left2, Up1, Right2, Up1, Right2, Up1, Left1, Up1, Left2

Level 10
Up3, Right2, Up1, Left5, Down3, Right2, Up1, Left2, Down4, Right3, Up1, Right2, Left2, Up3

Level 11
Left3, Down3, Up5, Right4, Down2, Right4, Up1, Left1, Right1, Down1, Left10, Up1, Right4, Down1, Right3, Up3, Left1, Right2, Down6, Left1, Right1

Level 12
Up1, Left4, Down5, Right2, Up2, Right6, Down2, Left5, Up2, Left1, Down1, Right1, Up3, Left3, Down1, Up2, Right7, Down1, Left3, Down2

Level 13
Down3, Left2, Up1, Right3, Up1, Left2, Down3, Right3, Left2, Down2

Level 14
Up4, Right8, Up3, Down4, Left1, Down1, Right1, Up3, Left1, Right1, Down1, Left6, Up4, Down4, Right4, Up2, Left2, Down1, Right2, Down3

Level 15
Left4, Up4, Right7, Down2, Left1, Up1, Right2, Down1, Left2, Up1, Right1, Down1, Left1, Up1, Right2, Down3, Left2, Up1, Right3, Down4, Left3, Up1, Left7, Right1, Up4, Right4

Level 16
Up1, Down2, Left2, Down1, Right4, Up4, Left4, Right2, Down7

Level 17
Left1, Down5, Left1, Up3, Right8, Down2, Right1, Up3, Left5, Down1, Right4, Down1

Level 18
Left2, Up4, Right1, Up1, Left1, Down2, Right5, Left4, Up1, Left1, Down1, Right1, Up2, Left1, Down2, Right1, Up1, Left1, Down3, Right7, Up2, Left2, Up1, Right3, Down4, Left7, Right1, Up1, Right3, Up2

Level 19
Down2, Right1, Down1, Right3, Up3, Right1, Up1, Left1, Right4, Down4, Left9, Up2, Right3, Down2, Right2, Up3, Right1, Up2, Left1, Down1, Right2, Down4, Left1, Right1

Level 20
Right2, Up3, Down7, Left2, Down1, Right3, Up2, Left1, Down1, Right1, Up3, Left5, Right2, Down2


Level 21
Left1, Down1, Left1, Down2, Right1, Down1, Left2, Up1, Right2, Down1, Left2, Up3, Right1, Down1, Left1, Up1, Right1, Down1, Left2, Up3, Right3, Left3, Down1, Right2, Down1, Right1, Down1, Right1

Level 22
Down2, Right5, Down3, Up4, Right1, Up1, Left2, Down2, Left3, Up1, Right1, Left4, Down1, Right13, Down3, Up4, Left1, Up1, Right2, Down2, Left6, Down1, Right2, Up3, Left4, Down1, Right4, Up1, Left2, Down2, Left6, Up2, Right2, Down1, Left2, Down3

Level 23
Up4, Right1, Down2, Left2, Down1, Right3, Up3, Left1, Down1, Right2, Up2, Left2, Down2, Right1, Up3, Left4, Right2, Up2

Level 24
Down3, Right7, Down2, Right2, Up2, Right1, Down4, Left1, Up4, Left7, Up1, Down1, Right5, Down2, Right1, Up2, Left1, Down1, Right2, Down3, Right2, Up5, Left9, Right9, Down4, Left1, Up3, Left1, Down1, Right2, Up2, Left3, Right1, Down3, Left1, Right1

Level 25
Up5, Right5, Down1, Left2, Up1, Right5, Down4, Left3, Up3, Left3, Down2, Left2, Up2, Left2, Up1, Right6, Down1, Left2, Down1, Left1, Up2, Right6, Left1, Down5

Level 26
Right1, Down5, Left1, Up1, Left4, Right2, Down1, Left2, Up4, Right3, Down1, Right5, Left2, Down1

Level 27
Down3, Right8, Down1, Left5, Up2, Left1, Down1, Right1, Down2, Right1, Up2, Right4, Down2, Left1, Down1, Left4, Up1, Left1, Down1, Right2, Up2, Left1, Down1, Left4, Right1, Down3

Level 28
Down3, Left6, Up2, Left5, Down7, Right4, Up8, Down1, Left1, Up1, Right2, Down3, Right8, Up1, Left1, Right1, Down1, Left8, Up2, Left5, Down1, Right4, Up2, Down3, Right7, Up2, Left2, Down1, Right2, Down5

Level 29
Up4, Left1, Down1, Right2, Down6, Left1, Down1, Right2, Up4, Left3, Down1, Right2, Down4, Right3, Up1, Left2, Up8, Left1, Down3, Left1, Down1, Left1, Down3, Right3, Up6, Left3, Down1, Right1, Down3, Right1, Down2, Left2, Up1, Right3, Down3, Left1, Up1, Right3, Down1, Left1, Up2, Left1, Up1, Left2, Down1, Left1, Down1, Right1, Down1, Left1, Right1

Level 30
Down5, Right3, Down1, Left6, Up7, Right1, Down5, Left2, Up1, Right2, Down1, Left1, Up1, Right1, Down1, Left2, Up3, Right2, Down1, Left3, Up4, Right3, Down1, Right6, Left3, Down5, Left1

Level 31
Left2, Up2, Right3, Down3, Left4, Down3, Right3, Up2, Right1, Down2, Right2, Up1, Left3, Down1, Right3, Up5, Left3, Down1, Left2, Right2, Down2

Level 32
Left5, Right2, Up1, Left1, Right1, Down2, Left2, Up1, Right2, Down2, Right1, Down2, Left4, Up1, Left1, Down1, Left1, Down2, Right3, Up2, Right3, Up1, Right2, Down3, Left4, Up1, Down1, Left4, Up2, Right4, Down1, Left1, Up1, Right2, Down2, Left2, Up2, Left3, Down3, Right2, Down1, Right3, Left1

Level 33
Right1, Down1, Left2, Up1, Right2, Down1, Left2, Up2, Right3, Down4, Right2, Up4, Down4, Left4, Up5, Left1, Down5, Right1, Up5, Right5, Down4, Left1, Up4, Left5, Down5, Left1, Up1, Right1, Down1, Left1, Up3, Right3, Down1, Left2, Up1, Right2, Down1, Left2, Up1, Right1, Down1

Level 34
Left1, Down1, Right2, Up2, Left5, Down6, Left2, Up5, Left1, Down5, Right3, Up6, Left3, Down5, Right1, Up5, Right2, Down6, Right5, Up2, Left2, Down1, Right1

Level 35
Right6, Down2, Left2, Up1, Right1, Down2, Left6, Down1, Left1, Down2, Right3, Down2, Right3, Up3, Left2, Right4, Down2, Left1, Up1, Left8, Up4, Right2, Left4, Down1, Right1, Down2, Right5, Down2, Left1, Up1, Left1, Up3, Right3, Up4, Left2, Right2, Down1, Left1, Down2, Left3, Down3, Right3, Down1, Right2

Level 36
Up2, Right4, Down2, Left4, Right5, Up2, Left2, Down1, Right1, Up1, Left4, Down2, Right1, Down1, Left1, Up3, Right4

Level 37
Up1, Right10, Down3, Left5, Right6, Up3, Left10, Down2, Right2, Up1, Left2, Down2, Left1, Up3, Right2, Down3, Right2, Down2, Right3, Up1, Left3, Down1, Right5, Up2, Right1, Up3, Left4, Right7, Down3, Left1, Up2, Left2, Down1, Right1, Up2, Left9, Down3, Right6, Down1, Left4, Up1, Left1, Up3, Right9, Left1, Down1

Level 38
Right7, Left4, Up3, Right2, Down4, Left3, Right5, Up2, Left1, Up1, Left3, Down1, Left2, Down2, Up2, Right2, Down2, Left4, Right4, Up2, Left2, Down1, Left1, Down2, Right6

Level 39
Down1, Right1, Down1, Right4, Up4, Right6, Down1, Left1, Right1, Down3, Left13, Up3, Right5, Down1, Left2, Up2, Right4, Down4, Left2, Up4, Right4, Down4, Right1, Up4, Left1, Down1, Left1, Right1, Up1, Left8, Down1, Right3, Down1, Left4, Up2, Right7, Down4, Left2, Up4, Right5, Down2, Right2, Up2, Left2, Right1, Down2

Level 40
Left3, Up2, Left1, Up1, Right4, Down2, Up2, Left6, Down1, Right4, Up1, Right3, Down1, Left5, Up1, Right8, Down1, Up1, Left8, Down1, Right4, Down1, Right1, Up2, Left3, Down2, Right1, Up2, Left10, Right4, Left2, Down3, Right1

Friday, December 23, 2016

Guess Anime Hero 2: Walkthrough Guide

Guess Anime Hero 2: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Guess Anime Hero 2
Set 1
1. Boruto
2. Anna
3. Arslan
4. Maki
5. Chidori
6. Yuuki
7. Ikoma
8. Kotori
9. Hotaru
10. Aqua
11. Chiyo
12. Maria
13. Mai
14. Kuriyama
15. Nia
16. Kurumi
17. Saruhiko
18. Maria
19. Inaho
10. Kyouko
21. Hachiman
22. Kirie
23. Naru
24. Takeo
25. Karma

Set 2
26. Eri
27. Laura
28. Julis
29. Yume
30. Rika
31. Mikoto
32. Masaomi
33. Ringo
34. Mumei
35. Shirou
36. Saya
37. Tenga
38. Sakamoto
39. Kuroo
40. Adlet
41. Beatrice
42. Kirin
43. Yachiyo
44. Mana
45. Meiko
46. Bokuto
47. Subaru
48. Rin
49. Shinra
50. Saeko

Set 3
51. Sei
52. Anri
53. Claudia
54. Hibiya
55. Erina
56. Lilith
57. Felt
58. Tsubasa
59. Sorata
60. Iroha
61. Sukuna
62. Nene
63. Kaito
64. Noriko
65. Cecilia
66. Shihoru
67. Akaashi
68. Manato
69. Saito
70. Satoru
71. Atsushi
72. Yui
73. Komachi
74. Tooru
75. Haruka

Set 4
76. Honoka
77. Sena
78. Merry
79. Kurumu
80. Arin
81. Houki
82. Haruhiro
83. Niko
84. Nagare
85. Rin
86. Izuku
87. Chiaya
88. Kenma
89. Ayame
90. Freyja
91. Masami
92. Hanayo
93. Kyouka
94. Honoka
95. Ranta
96. Bell
97. Ochako
98. Akio
99. Hideki
100. Aoi

Set 5
101. Kayo
102. Urara
103. Koito
104. Kagura
105. Chihaya
106. Megumi
107. Shun
108. Ranpo
109. Finnian
100. Shizuru
111. Yoruka
112. Mira
113. Saya
114. Makina
115. Yuzuru
116. Tooru
117. Dazai
118. Dia
119. Philphie
120. Inori
121. Mikuru
122. Renji
123. Akane
124. Kagura
125. AyameSet 6
126. Jirou
127. Ayame
128. Jun
129. Mikumo
130. Akiko
131. Misaki
132. Umi
133. Mikado
134. Natsuno
135. Lucia
136. Simon
137. Sunako
138. Youko
139. Sousuke
140. Celty
141. Saki
142. Mari
143. Taiga
144. Katsuhira
145. Crusch
146. Riza
147. Makoto
148. Shuu
149. Yuki
150. Emillia

Set 7
151. Karen
152. Ako
153. Ichigo
154. Kunikida
155. Moka
156. Ami
157. Kirino
158. Aoba
159. Kuukaku
160. Tyki
161. Yumemi
162. Megumi
163. Makoto
164. Hitei
165. Mizuki
166. Elizabeth
167. Mea
168. Akihisa
169. Toushirou
170. Inuyasha
171. Mizore
172. Road
173. Kou
174. Hifumi
175. Velvet

Set 8
176. Tomoko
177. Sougo
178. Yukari
179. Yukio
180. Howard
181. Akari
182. Nanami
183. Chuuya
184. Megumi
185. Yukari
186. Mikan
187. Kouko
188. Alto
189. Shigure
190. Nagisa
191. Cross
192. Ritsu
193. Utaha
194. Kaname
195. Kou
196. Izetta
197. Shigeo
198. Sheyl
199. Shouko
200. Kagari

Set 9
201. Tanya
202. Revy
203. Tooru
204. Felix
205. Victor
206. Ibuki
207. Hanabi
208. Shinka
209. Yuna
200. Hikari
211. Tooru
212. Yukana
213. Matoi
214. Kanna
215. Aki
216. Sagiri
217. Kashuu
218. Mayuri
219. Raphiel
220. Yuri
221. Ram
222. Rem
223. Art
224. Yuuto
225. Hikari

Set 10
226. Yumeko
227. Yozora
228. Kazuma
229. Karen
230. Karin
231. Kobayashu
232. Sana
233. Kuon
234. Kaya
235. Atsuko
236. Yoshino
237. Nino
238. Chika
239. Shuvi
240. Kyouko
241. Sena
242. Yuuna
243. Sistine
244. Rin
245. Shuu
246. Echidna
247. Zero
248. Daryun
249. Mimori
250. Ruby

Friday, December 16, 2016

Guess Anime Hero: Walkthrough Guide

Guess Anime Hero: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Guess Anime Hero
Set 1
1. Naruto
2. Akame
3. Kirito
4. Akatsuki
5. Akari
6. Armin
7. Asuna
8. Rinka
9. Bulat
10. Ginko
11. Rintarou
12. Hiyori
13. Naotsugu
14. Tatsumi
15. Sinon
16. Nine
17. Eren
18. Erza
19. Kurisu
20. Mikasa
21. Sakura
22. Kurome
23. Sasami
24. Gintoki
25. Mikoto

Set 2
26. Mashiro
27. Leone
28. Shinobu
29. Mako
30. Mao
31. Sadao
32. Tetra
33. Minami
34. Seishirou
35. Nonon
36. Levi
37. Chelsea
38. Mitsuki
39. Juuzou
40. Myucel
41. Azusa
42. Nice
43. Charlotte
44. Isuzu
45. Shiro
46. Nono
47. Kuro
48. Rin
49. Rikka
50. Mei

Set 3
51. Suruga
52. Atsushi
53. Jibril
54. Ririchiyo
55. Enju
56. Hitagi
57. Rentarou
58. Lisa
59. Kuroko
60. Kuroneko
61. Satsuki
62. Midori
63. Sinbad
64. Shiro
65. Kyousuke
66. Niko
67. Izumo
68. Sora
69. Yin
70. Togame
71. Yato
72. Mashiro
73. Kyou
74. Sheele
75. Shiki

Set 4
76. Tina
77. Mayumi
78. Tobio
79. Rin
80. Kite
81. Uzu
82. Lelei
83. Ika
84. Roka
85. Holo
86. Tsubasa
87. Tsumugi
88. Chaika
89. Mio
90. Chitoge
91. Nanana
92. Hestia
93. Uroko
94. Kon
95. Kosaki
96. Esdeath
97. Mari
98. Yuuki
99. Manaka
100. Takane

Set 5
101. Lubbock
102. Miyuki
103. Rika
104. Riko
105. Suguha
106. Tatsuya
107. Twelve
108. Meliodas
109. Shion
110. Akane
111. Shougo
112. Ayano
113. Shuuya
114. Kimihito
115. Haru
116. Kakashi
117. Yoko
118. Kaneki
119. Kid
120. Emi
121. Kurapika
122. Najenda
123. Shirou
124. Shiroe
125. Miho


Set 6
126. Tomoe
127. Susanoo
128. Satella
129. Hei
130. Shintarou
131. Amira
132. Shuusei
133. Bishamon
134. Kisara
135. Diane
136. Yuno
137. Ononoki
138. Kamina
139. Yui
140. Megumin
141. Tensai
142. Ai
143. Akito
144. Haruhi
145. Kaori
146. Tsugumi
147. Natsu
148. Touko
149. Silica
150. Azami

Set 7
151. Decim
152. Lelouch
153. Shu
154. Yuri
155. Alucard
156. Gai
157. Kija
158. Konoha
159. Zero
160. Kaname
161. Killua
162. Kohiba
163. Louise
164. Hotaru
165. Ruri
166. Teru
167. Haruka
168. Tomoyo
169. Mizuki
170. Meiko
171. Mello
172. Fubuki
173. Tsumiki
174. Shana
175. Yuuko

Set 8
176. Ferid
177. Alice
178. Akeno
179. Popura
180. Tenma
181. Judal
182. Yukino
183. Masamune
184. Ichika
185. Karuta
186. Kino
187. Koyomi
188. Krul
189. Youichi
190. Gilbert
191. Flamie
192. Lenka
193. Mitsuba
194. Mayoi
195. Moeka
196. Oz
197. Isla
198. Yuuta
199. Irene
200. Lain

Set 9
201. Zen
202. Homura
203. Akiho
204. Takao
205. Meika
206. Tohka
207. Asia
208. Daryl
209. Hotohori
210. Chiyuki
211. Rea
221. Maes
213. Shin
214. Shinoa
215. Winry
216. Eijun
217. Yui
218. Shouyou
219. Yasutomo
220. Alice
221. Sachi
222. Saber
223. Nona
224. Diva
225. Xenovia

Set 10
226. Satsuki
227. Tsukasa
228. Mana
229. Crowley
230. Sai
231. Michiru
232. Shimakaze
233. Mikatan
234. Mito
235. Ougi
236. Tet
237. Allen
238. Mugen
239. Rabou
240. Saya
241. Cyan
242. Asuka
243. Tsubasa
244. Jackal
245. Elizabeth
246. Rias
247. Saya
248. Madoka
249. Rory
250. Hakuei

Bonus Set
251. Saitama
252. Genos
253. Ibuki
254. Futaba
255. Lisara
256. Mami
257. Marika
258. Fubuki
259. Misato
260. Miia
261. Meme
262. Nao
263. Alice
264. Ayase
265. Sodachi
266. Souma
267. Mine
268. Umaru
269. Ritsu
270. Emiya
271. Yuki
272. Eucliwood
273. Kyouko
274. Shoukichi
275. Slain

Friday, December 9, 2016

What Game is it?: Walkthrough Guide

What Game is it?: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on What Game is it?
Part I
1. Tetris
2. Farcry
3. Hitman
4. The Sims
5. Fifa
6. Pac-Man
7. Final Fantasy
8. Plants Vs. Zombies
9. Team Fortress
10. Prince of Persia
11. Dead Space
12. Sonic
13. Mass Effect
14. Bioshock
15. World of Goo
16. Watch Dogs

Part II
1. Super Mario
2. Slender
3. Breakout
4. inFamous
5. Heavy Rain
6. Gears of War
7. Assassin’s Creed
8. Wolfenstein
9. Hotline Miami
10. Metal Gear Solid
11. Saints Row
12. Monkey Island
13. Crysis
14. Max Payne
15. Injustice
16. Rayman

Part III
1. Mirrors Edge
2. Snake
3. Guitar Hero
4. Sleeping Dogs
5. Deponia
6. Call of Duty
7. Spore
8. Duke Nukem
9. Angry Birds
10. Dead By Daylight
11. Monument Valley
12. The Lost Vikings
13. Portal
14. Dragons Lair
15. Sam And Max
16. Tekken

Part IV
1. LA Noire
2. Kane And Lynch
3. Cut The Rope
4. Clash of Clans
5. Grand Theft Auto
6. Space Invaders
7. Grim Fandango
8. League of Legends
9. Stalker
10. God of War
11. Journey
12. Splinter Cell
13. The Evil Within
14. Quantum Break
15. Beyond Good And Evil
16. Serious Sam

Part V
1. Dark Souls
2. Mafia
3. We Happy Few
4. Super Meat Boy
5. Time Shift
6. Need for Speed
7. Overwatch
8. Jak and Daxter
9. Left for Dead
10. Devil May Cry
11. Limbo
12. NBA
13. Fallout
14. Outlast
15. Street Fighter
16. Counter Strike


Premium Part VI
1. The Last of Us
2. Super Hot
3. Half Life
4. Bloodborne
5. Silent Hill
6. Borderlands
7. Bully
8. Gish
9. WWE
10. Red Dead Redemption
11. Magicka
12. The Legend of Zelda
13. The Saboteur
14. Duck Hunt
15. Tomb Raider
16. Earthworm Jim

Premium Part VII
1. Red Alert
2. NHL
3. Octodad
4. Civilization
5. Flappy Bird
6. Dead Island
7. Payday
8. Farming Simulator
9. Rust
10. Warcraft
11. Prey
12. Worms
13. Uncharted
14. Subway Surfers
15. Little Big Planet
16. Dishonored

Premium Part VIII
1. Call of Juarez
2. Resident Evil
3. Pokemon Go
4. Fear
5. The Binding of Isaac
6. The Elder Scrolls
7. Battlefield
8. Football Manager
9. Lollipop Chainsaw
10. Prototype
11. Dota
12. Battletoads
13. Horizon Zero Dawn
14. Hearthstone
15. Halo
16. Party Hard

Premium Part IX
1. Doom
2. Castlevania
3. The Witcher
4. SimCity
5. Bloodrayne
6. Deus Ex
7. Braid
8. Madden NFL
9. Battleblock Theater
10. For Honor
11. Deadrising
12. Crash Bandicoot
13. Life Is Strange
14. Minecraft
15. Warhammer
16. Mortal Kombat

Friday, December 2, 2016

Guess The Game Quiz - Picture Puzzle Trivia: Walkthrough Guide

Guess The Game Quiz - Picture Puzzle Trivia: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Guess The Game Quiz - Picture Puzzle Trivia
Set 1
1. Mario
2. Sonic
3. Angry Birds
4. Candy Crush
5. Pac Man
6. Tetris
7. Temple Run
8. Sims
9. Duck Hunt
10. Farmville

Set 2
1. Pinball
2. Tekken
3. Portal
4. Subway Surfers
5. Snake
6. Space Invaders
7. Mortal Kombat
8. Breakout
9. Donkey Kong
10. Cut The Rope

Set 3
1. Pitfall
2. Contra
3. Zynga Poker
4. GTA
5. Clash of Clans
6. Counter Strike
7. NBA Live
8. Call of Duty
9. Fruit Ninja
10. Bomberman

Set 4
1. Pong
2. Assassins Creed
3. Prince of Persia
4. Age of Empires
5. Arkham Asylum
6. Bioshock
7. Battlefield
8. Crash Bandicoot
9. Doom
10. Red Alert

Set 5
1. Fifa
2. Fallout
3. Gears of War
4. Final Fantasy
5. Limbo
6. NFS
7. Street Fighter
8. Tony Hawks
9. Excite Bike
10. World of Warcraft

Set 6
1. Unchartered
2. Splinter Cell
3. Solitaire
4. Bayonetta
5. Braid
6. Civilization
7. Bounce
8. Half Life
9. Halo
10. Pokemon

Set 7
1. Road Rash
2. Red Dead
3. Rock Band
4. TMNT
5. Super Meat Boy
6. Metal Gear Solid
7. Rayman
8. Starfox
9. Team Fortress
10. Journey


Set 8
1. Saints Row
2. Worms
3. Soul Calibur
4. Fez
5. Stanley Parable
6. Super Metroid
7. Megaman
8. DOTA
9. Borderlands
10. PVZ

Set 9
1. Jetpack Joyride
2. Flappy Bird
3. Guitar Hero
4. Deer Hunter
5. Crazy Taxi
6. Plague
7. Flow
8. Wheres My Water
9. Device6
10. Injustice

Set 10
1. Puzzles Dragons
2. Super Hexagon
3. Walking Dead
4. Devil May Cry
5. Badland
6. Dots
7. Farcry
8. Hillclimb
9. Zelda
10. Quizup

Set 11
1. Hitman
2. Boom Beach
3. Mirrors Edge
4. Bastion
5. Bad Piggies
6. Resident Evil
7. Sleeping Dogs
8. Tiny Thief
9. Crysis
10. Monument Valley

Set 12
1. Burnout
2. 2048
3. Blek
4. Heads Up
5. League of Legends
6. Just Cause
7. Impossible Road
8. Guacamelee
9. Gears of War
10. Geometry Dash

Set 13
1. Deadspace
2. NFL
3. Watchdogs
4. Infamous
5. Prototype
6. Double Dragon
7. Crossy Road
8. Threes
9. Minecraft
10. Stardew Valley

Set 14
1. Animal Crossing
2. World of Goo
3. Scribblenauts
4. Tomb Raider
5. Canabalt
6. Max Payne
7. Dots
8. Alphabear
9. Bubble Shooter
10. God of War

Friday, November 25, 2016

We Become What We Behold: Walkthrough Guide

We Become What We Behold: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on We Become What We Behold
Act #1 - The Setup
Scene: The hat guy...
Comment: "OOH NICE HAT"

Scene: The lovers...
Comment: "GROSS, GO GET A ROOM"

Act #2 - The Escalation
Scene: Weird dude screams at others...
Comment: "CRAZED SQUARE ATTACKS"

Scene: Circle becomes fearful...
Comment: "CIRCLE FEARS SQUARES"

Scene: Square becomes snobby...
Comment: "SQUARES SNUB CIRCLES"

Scene: Circle becomes angry...
Comment: "CIRCLES HATE SQUARES"

Scene: Square becomes angry...
Comment: "SQUARES HATE CIRCLES"

Scene: Angry escalates...
Comment: "ALMOST EVERYONE HATES EVERYONE..."

Scene: Continue escalating until...
Comment: "EVERYONE HATES EVERYONE!!1!"

Act #3 - The Murders
Scene: The murderer...
Comment: ". . ."

Scene: Chaos...
Comment: "BE SCARED. BE ANGRY."

Extras
Scene: The hat guy again...
Comment: "nvm haats aren't cool anymore"

Scene: The embarrassed lovers...
Comment: "yeah git on outta here"

Scene: The TV...
Comment: "A TV... ON TV!"

Scene: Nothing...
Comment: "WOWWEE, IT'S NOTHING"

Scene: The cricket...
Comment: "LIL' CRICKY <3"

Scene: The cricket again...
Comment: "okay that's too many crickets"

Scene: Missed the weird dude screaming...
Comment: "oooooh just missed it"

Scene: Weird dude screams at lovers...
Comment: "what are these nerds doing now"

Friday, November 18, 2016

Guess The Game Icon Quiz: Walkthrough Guide

Guess The Game Icon Quiz: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Guess The Game Icon Quiz
Set 1
1. Angry Birds
2. Sonic
3. Pacman
4. Tetris
5. Candy Crush
6. Crossy Road
7. Temple Run
8. Super Mario
9. Flow
10. Counter Strike

Set 2
1. Cut The Rope
2. Fruit Ninja
3. Contra
4. 2048
5. Portal
6. Crash Bandicoot
7. Donkey Kong
8. Duck Hunt
9. Space Invaders
10. Wheres My Water

Set 3
1. Boom Beach
2. Sims
3. Bad Piggies
4. Mortal Kombat
5. Snake
6. Minion Rush
7. Breakout
8. Hay Day
9. Excite Bike
10. Farmville

Set 4
1. Minecraft
2. Rayman
3. TMNT
4. Timberman
5. Bounce
6. Monument Valley
7. Tiny Wings
8. Doodle Jump
9. Bejeweled Blitz
10. Balloon Fight

Set 5
1. Braid
2. Clash of Clans
3. Cordy
4. Assassins Creed
5. Geometry Dash
6. Whale Trail
7. Solitaire
8. Zynga Poker
9. Street Fighter
10. Mario Kart

Set 6
1. Two Dots
2. Sprinkle
3. Bomberman
4. Blipblup
5. Trivia Crack
6. Unpossible
7. Splinter Cell
8. Bubble Mania
9. Fallout
10. Road Rash

Set 7
1. Call of Duty
2. Dumb Ways To Die
3. Flick Home Run
4. Infinity Blade
5. Heads Up
6. Meat Boy
7. Halo
8. Half Life
9. Icebreakers
10. Jetpack Joyride

Set 8
1. Bingo Bash
2. DOTA
3. Earthworm Jim
4. GTA
5. Gears of War
6. Worms
7. Limbo
8. Man of Steel
9. Megaman
10. Prince of Persia

Set 9
1. Monster Dash
2. Minomonsters
3. Plague
4. Pokemon
5. Plants Vs Zombies
6. Pou
7. Rockband
8. Ruzzle
9. Pong
10. Ninja Warz

Set 10
1. NBA
2. Threes
3. Wipeout
4. Saints Row
5. Tomb Raider
6. Tiny Thief
7. Pet Rescue Saga
8. Pitfall
9. The Simpsons
10. Letter Press

Set 11
1. Age of Empire
2. Battlefield
3. Bioshock
4. Doom
5. Farm Heroes
6. Command and Conquer
7. Final Fantasy
8. NFS
9. Pocket Planes
10. Ridiculous Fishing

Set 12
1. 80 Days
2. Air Control
3. Frogger
4. Fez
5. Kim Kardashian
6. Stick Cricket
7. Device 6
8. Running With Friends
9. Metal Gear
10. Karateka


Set 13
1. Bike Race Free
2. Cestos
3. Game of War
4. Garrys Mod
5. Journey
6. Geared
7. Beat The Boss
8. Meganoid
9. Papers Please
10. Canabalt

Set 14
1. Nuclear Thrones
2. Starfox
3. Dont Starve
4. The Last of Us
5. Thomas Was Alone
6. Framed
7. Little Big Planet
8. Legend of Zelda
9. Super Metroid
10. Smash The Office

Set 15
1. The Night Jar
2. Terraria
3. Borderlands
4. Year Walk
5. Stanley Parable
6. Red Dead Redemption
7. Beat Sneak Bandit
8. Five Nights At Freddys
9. Metamorphabet
10. Arkham

Set 16
1. Spore
2. Hearthstone
3. Skyrim
4. Flappy Bird
5. Quake
6. Kingdom Rush
7. Speedrunners
8. Happy Wheels
9. Shank
10. Cave Story

Set 17
1. Evoland
2. Shovel Knight
3. Triple Town
4. Dishonored
5. Ingress
6. Pocket God
7. Flight Control
8. Punch Club
9. Alphabear
10. Swing Copters

Set 18
1. Altos Adventure
2. VVVVVV
3. Badland
4. SlitherIO
5. Dragon City
6. Steamworld Dig
7. Clash Royale
8. Guacamelee
9. Pokemon Go
10. Spelunky

Set 19
1. Subway Surfers
2. Jelly Jump
3. Color Switch
4. Ninjump
5. World of Goo
6. Bastion
7. Rogue Legacy
8. Spring Ninja
9. Rocket League
10. Risky Road

Set 20
1. Stick Hero
2. Quizup
3. Samorost
4. Papa Pear Saga
5. Ball King
6. Steppy Pants
7. Fragger
8. Draw Something
9. Crashlands
10. Jelly Defense

Set 21
1. Pirate Kings
2. Jelly Splash
3. Lara Croft Go
4. Devils Attorney
5. Scribblenauts
6. Doodle Army
7. Tiny Spy
8. Reigns
9. Dan The Man
10. Star Chef

Set 22
1. Pocket Mortys
2. 8 Ball Pool
3. My Talking Tom
4. Party in my Dorm
5. Battle Camp
6. Tap Tap Dash
7. Archery King
8. Neo Monsters
9. Cradle of Empires
10. Tic Tac Toe

Set 23
1. Dr Driving
2. Shadow Fight
3. Knock Down
4. Devil Ninja
5. Chess
6. Sudoku
7. Jelly Blast
8. Bottle Shoot
9. Stupid Zombies
10. Jewel Mash

Set 24
1. Sky Force
2. Hopeless
3. Atomas
4. Rooms of Doom
5. ZigZag
6. Wrassling
7. Looty Dungeon
8. Skyward
9. Vainglory
10. Rodeo Stampede

Set 25
1. Zombie Age
2. Leps World
3. Block Craft
4. Nautical Life
5. Dragons World
6. Egg Inc
7. Maze King
8. Carrom
9. Skater Boy
10. Checkers

Friday, November 11, 2016

Sons of Guns: Walkthrough Guide

Sons of Guns: Walkthrough Guide

List of Items on Sons of Guns
Gun
Tier 1 - Effect: 1 Small Bullet, Cost: 50
Tier 2 - Effect: 2 Small Bullet, Cost: 250
Tier 3 - Effect: 3 Small Bullet, Cost: 500
Tier 4 - Effect: 1 Big Bullet, Cost: 1,250
Tier 5 - Effect: 2 Big Bullet, Cost: 2,500

Armor
Tier 1 - Effect: +1 Life, Cost: 50
Tier 2 - Effect: +2 Life, Cost: 250
Tier 3 - Effect: +3 Life, Cost: 500
Tier 4 - Effect: +4 Life, Cost: 1,250
Tier 5 - Effect: +5 Life, Cost: 2,500

Speed
Tier 1 - Effect: +1 Speed, Cost: 50
Tier 2 - Effect: +2 Speed, Cost: 250
Tier 3 - Effect: +3 Speed, Cost: 500
Tier 4 - Effect: +4 Speed, Cost: 1,250
Tier 5 - Effect: +5 Speed, Cost: 2,500

Loot
Tier 1 - Effect: +1 Loot & +1 Magnet, Cost: 50
Tier 2 - Effect: +2 Loot & +1 Magnet, Cost: 250
Tier 3 - Effect: +3 Loot & +1 Magnet, Cost: 500
Tier 4 - Effect: +4 Loot & +1 Magnet, Cost: 1,250
Tier 5 - Effect: +5 Loot & +1 Magnet, Cost: 2,500

Recommended Build on Sons of Guns
Stage 1
1. Tier 1 Gun, Tier 1 Loot
2. Tier 1 Gun, Tier 2 Loot
3. Tier 1 Gun, Tier 2 Loot
4. Tier 1 Gun, Tier 4 Loot
5. Tier 1 Gun, Tier 4 Loot

Stage 3
1. Tier 5 Gun, Tier 5 Loot
2. Tier 5 Gun, Tier 5 Armor
3. Tier 5 Speed, Tier 5 Loot
4. Tier 5 Gun, Tier 5 Armor
5. Tier 5 Gun, Tier 5 Armor

Stage 3
1. Tier 5 Gun, Tier 5 Armor
2. Tier 5 Gun, Tier 5 Armor
3. Tier 5 Speed, Tier 5 Armor
4. Tier 5 Gun, Tier 5 Armor
5. Tier 5 Gun, Tier 5 Armor


Walkthrough Guide on Sons of Guns
The strategy for Sons of Guns is very straightforward. Your objective is to gather large amount of money in the shortest amount of time. Basically, you will start off the game by purchasing one Tier 1 Loot. Slowly work your way to buy another two Tier 2 Loot, then Two Tier 4 Loot. Sell away your Tier 1 & 2 Loot items for Tier 5 Loot, remember to upgrade your pathetic Tier 1 Gun to Tier 5 Gun too. This build is overpowered as heck because you will earn so much money very quickly even before you realize. At this point of time, focus on dodging any incoming projectiles, bullets and avoid going near the bombs. Once you have around 20k-30k gold, sell three Tier 5 Loots for one Tier 5 Speed and two Tier 5 Armor. You should survive Stage 2 without much problem now. However, if you are struggling, there is one neat trick to replenish your health by simply selling and buying the Tier 5 Armor. Once you reached Stage 3, respawn your troops then sell away your Tier 5 Loot for Tier 5 Armor. The Boss in Stage 3 is quite confusing but actually is very straightforward. The attacking pattern is Left, Down, Right, Up. You can simply circle around the boss clockwise. Or, you can just stand roughly at the center and let your troops auto attack, heal them when needed.

Friday, November 4, 2016

Guess The Game: Walkthrough Guide

Guess The Game: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Guess The Game
Set 1
1. Far Cry
2. Ghost Busters
3. Half Life
4. Harry Potter
5. Watch Dogs
6. Hitman
7. Batman
8. LA Noire
9. Tomb Raider
10. Larry
11. Legend of Zelda
12. Neighbours From Hell
13. Need for Speed
14. Overwatch
15. Pink Panther
16. Rayman
17. Silent Hill
18. Mortal Kombat
19. Grand Theft Auto
20. Tron

Set 2
1. Fallout
2. Far Cry
3. Final Fantasy
4. Gears of War
5. Metal Gear
6. Mirrors Edge
7. Grand Theft Auto
8. Payday
9. Prince of Persia
10. Postal
11. Alien Vs Predator
12. Scooby Doo
13. Sleeping Dogs
14. Spiderman
15. Splinter Cell
16. Star Wars
17. Taz
18. Tony Hawks
19. Mafia
20. Witcher

Set 3
1. Bioshock
2. Dead Space
3. Counter Strike
4. Deadpool
5. Dishonored
6. Duke Nukem
7. Final Fantasy
8. Grand Theft Auto
9. Suicide Squad
10. God of War
11. Left for Dead
12. Super Mario
13. Team Fortress
14. Red Alert
15. Red Dead Redemption
16. Resident Evil
17. Riddick
18. Saints Row
19. Serious Sam
20. Sims

Set 4
1. Alan Wake
2. Warcraft
3. Assassins Creed
4. Battlefield
5. Bullet Storm
6. Call of Juarez
7. Casper
8. Devil May Cry
9. Dante Inferno
10. Duck Hunt
11. Call of Duty
12. Earthworm Jim
13. Manhunt
14. Marc Ecko Getting Up
15. Max Payne
16. Portal
17. Slender
18. Starcraft
19. Tekken
20. Wolfenstein


Set 5
1. Comix Zone
2. Darksiders
3. Deus Ex
4. Driver
5. Fable
6. Fear
7. Ninja Blade
8. Overlord
9. Pajama Sam
10. Prototype
11. Rayman Raving Rabbids
12. Shaun White
13. Spellforce
14. Spyro
15. Stalker
16. Stubbs The Zombie
17. Team Fortress
18. Tribes
19. Van Hellsing
20. Wolf Among Us

Set 6
1. Borderlands
2. Angry Bird
3. Injustice
4. Crysis
5. Mass Effect
6. Shadow of Mordor
7. Diablo
8. Outcast
9. Stuart Little
10. Rust
11. Firewatch
12. Warhammer
13. Worms
14. Heavy Rain
15. DayZ
16. Cat Woman
17. TMNT
18. Dark Souls
19. Infamous
20. Amnesia

Set 7
1. Bad Day LA
2. DOTA
3. Crash Bandicoot
4. Dreamfall
5. Dungeon Keeper
6. Full Throttle
7. Grim Fandango
8. Kill Zone
9. Oddworld
10. Twisted Metal
11. Disneys Aladdin
12. Asterix And Obelix
13. Battletoads
14. Bubba n Stix
15. Bugs Bunny
16. Power Rangers
17. Shinobi
18. Sonic
19. Lion King
20. Toy Story

Set 8
1. Bastion
2. Alice Madness Returns
3. Mark of the Ninja
4. Bayonetta
5. Wheelman
6. Bully
7. Carmageddon
8. Destiny
9. Evil Genius
10. Furi
11. Happy Wheels
12. Kung Fu Panda
13. Lollipop Chainsaw
14. Magicka
15. Alien Isolation
16. Okami
17. Quantum Break
18. Twin Sector
19. Don't Starve
20. WWE

Friday, October 28, 2016

Gravity Knight: Walkthrough Guide

Gravity Knight: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Gravity Knight
Level 1
- Jump and collect all the coins.
- Proceed to the next level.

Level 2
- Jump over the spikes and step on the red button.
- Collect the key and step on the red button again.
- Proceed to the next level.

Level 3
- Hop over to the right and collect the coins and key.
- Take note that the white titles will glide you forward, even if you stand still.
- Carefully jump over the spikes and proceed to the next level.

Level 4
- Move left and jump over the spikes.
- Jump onto the levitating platform to obtain the key.
- Proceed to the next level.

Level 5
- Pick up the red sphere, then move left and step on the red button.
- Jump onto the levitating platform to obtain the key and press right immediately, you will grab the green sphere as well.
- Carefully cross to the green barrier and jump into the red button.
- Proceed to the next level.

Level 6
- Hop and grab the blue sphere, then start moving to the left.
- Wait for the ghost to float down and climb the ladder when it is floating up.
- Grab the key and proceed to the next level.

Level 7
- Move left and walk into the levitating platform.
- Collect all the coins, key and jump onto the switch cautiously.
- Jump back down and proceed to the next level.

Level 8
- Climb the ladder to grab the red sphere.
- Climb back down to the center and push the switch on.
- Climb back to grab the green sphere and go right.
- Grab the key and proceed to the next level.

Level 9
- Climb the ladder but carefully of the fireball trap.
- Grab the green sphere and coins, then jump into the portal.
- Grab the keys and back into the portal.
- Proceed to the next level with care.

Level 10
- Grab the blue sphere on the left and go right to the levitating platform.
- Cross over the blue barrier and step on the yellow button.
- Grab the red sphere and grab the key.
- Grab the blue sphere and proceed to the next level with care.

Level 11
- Climb the ladder up and push the switch on.
- Carefully jump over the monster.
- Before jumping to the portal, check that the ghost is not directly below the portal.
- Hop over the ghost and walk into the levitating platform.
- Take note of the fireball pattern and time your jumps properly.
- Proceed to the next level with care.

Level 12
- Jump and press the red button on the right.
- Turn on the switch and grab the key before stepping on the red button.
- Step on the red button and slowly walk into the levitating platform.
- Proceed to the next level slowly.


Level 13
- Glide and jump over the spikes to the right, then climb the ladder.
- Careful of the fireball trap and grab the key.
- Climb the ladder and jump over the monster to win the level.

Level 14
- Climb the ladder up to grab the red sphere and turn the switch on.
- Climb back down and use the levitating platform.
- Carefully move left and grab the coin and the green sphere.
- Climb up the ladder and grab the key, while observing the fireball trap.
- Proceed to the next level with care.

Level 15
- Move right and climb the ladder to hit the switch.
- Climb down and move the right, then step on the button.
- Carefully use the levitating platform to cross over.
- Grab the key and coin if possible, then jump into the portal.
- Grab the coin and proceed to the next level.

Level 16
- Jump over the ghost and the spikes and climb the ladder, careful of the fireballs.
- Go the center and grab the key and blue sphere.
- Climb the ladder and carefully avoid the fireballs to win the level.

Level 17
- Jump over the spikes and step on the red button.
- Do not jump onto the red button first, instead, go into the portal to grab the key.
- Jump back out of the portal then press the red button.
- Jump over the spikes and onto the red button.
- Proceed to the next level.

Level 18
- Jump over the spikes to the levitating platform.
- Carefully move left to grab the red sphere.
- Go back to the levitating platform to the top.
- Collect the key and turn the switch off, and jump back down to the portal.
- Grab the coin, slowly climb the ladder down and win the level.

Level 19
- Carefully hop over the spikes and the ghost and reached the portal.
- Pay attention to the fireball before jumping into the portal.
- Jump and grab the coins and key whenever the fireball is launched.
- Jump back into the portal with the same tactic.
- Slowly and steadily hop over the ghost and spikes to proceed to next level.

Level 20
- Climb the ladder to the second platform but pay attention to the fireballs.
- Turn the switch off then continue to climb the ladder all the way up.
- Jump into the portal and immediately press right.
- You should grab the green sphere.
- Hop over the spikes and grab the key.
- Use the levitating platform to float all the way up.
- Proceed to the next level cautiously.

Level 21
- Move left and hop over the spikes and turn off the switch.
- Climb down the ladder but pay attention to the fireballs.
- Grab the key and pay attention to the ghost, go opposite direction is the safest.
- Climb the ladder all the way up and proceed to the next level.

Level 22
- Hop over all the spikes and turn the switch on.
- Hop back to the original position where you spawned.
- Pay attention to the fireballs, only use the levitating platform after the fireballs are launched.
- Press right immediately and your knight should fall to the ground straight.
- Proceed to the next level with the levitating platform.

Level 23
- Beware of the fireballs shooting downwards.
- Jump over the spikes in quick succession.
- Climb the ladder and grab the key by jumping over the wandering ghosts.
- Climb down and jump over the spikes in quick succession to clear the level.

Level 24
- Beware of the fireballs shooting downwards.
- Jump over the spikes in quick succession, then climb the ladder and turn the switch on.
- Climb back down and jump back to your original spawn position in quick succession.
- Use the levitating platform to grab the key and also turn the switch off.
- Go back down and jump over the spikes again and win the level!

Saturday, October 22, 2016

Trollface Quest Video Games: Walkthrough Guide

Trollface Quest Video Games: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Trollface Quest Video Games
1: Click on the right gatekeeper and click on the toilet bowl.
2: Click on the ground where the Handheld Portal Device is facing, and above the pot which has the "CAUTION" word on it. Thereafter, click on the blue portal and blow the candle.
3: Click and drag from the platform to the can foods.
4: Click on the guy wearing a hood twice, then click on the caravan twice.
5: Click and drag the shotgun to the right and shoot the monster.
6: Click on the toy bricks four times then click on the child.
7: Click and drag the old guy hiding behind a box to the bicycle, and start moving!
8: Click and drag Scorpion's pants down before the announcement "Trollish Him" ends.
9: Click on the troll face once, then click on the sign above twice.
10: Click and drag the goat to the rear of the rocket, then launch and land the rocket.

Friday, October 14, 2016

Agar.io: Types of Players

Agar.io: Types of Players

Types of Players on Agar.io
All Modes
Splitters
Splitters are everywhere, they are annoying players who try to eat smaller cells by splitting themselves with the space bar.
Advantages: They gain mass exponentially.
Disadvantages: But a split fails to kill, they become very vulnerable.
How to tell: If someone is split into two separate versions of themselves, one is slightly bigger than the other; These players are usually better than the average player.

Corner Lurkers
Corner Lurkers are less common players who try to eat smaller cells by hiding near a corner, and then trapping them.
Advantages: They can easily fool a smaller cell in a corner.
Disadvantages: They can also easily get trapped in a corner from another larger cell.
How to tell: A player will attempt to bait you into the blank void using "W" mass. Therefore be alert near corners.

Followers
Followers are very annoying players who chase after cells usually slightly smaller than them until they are trapped.
Advantages: They are less of a target for other cells.
Disadvantages: They do not gain mass comparatively quickly, and chasing a cell in 2 pieces can cause the opponent cell to merge and chase them back.
How to tell: It is very obvious to see a cell following another slightly smaller cell.

Virus Shooters
Virus Shooters are less common but dangerous players who try to split larger cells by shooting a virus with "W".
Advantages: If they succeed, they can gain lots of mass.
Disadvantages: If they fail, they have wasted some of their mass, and may hit the virus themselves. Indeed, a double edged sword.
How to tell: Most of the time, a 300-ish cell will be staying behind a virus looking for targets. Successful Virus shooters can shoot with any number of cells and split to shoot a virus. They can also be better than an average player.

FFA Mode
Leaderboard Cells
Leaderboard Cells are the large cells that are on the leaderboard and usually go after other leaderboard cells.
Advantages: Their size is some form of protection.
Disadvantages: They are more of a target for other leaderboard cells and virus shooters. The hunter became hunted.
How to tell: Their name is featured on the leaderboard.

Alliance Cells
Alliance Cells are cells that team up with other cells, feeding each other back and forth as necessary to eat cells.
Advantages: Too many to list down; Mainly for climbing the leaderboard.
Disadvantages: Hated by most players, and get hunted. The Anti Team Penalty can also hit them, so watch out for them.
How to tell: If two cells are staying a relatively close distance and not attacking each other, they are very likely to be a team.

Grazers
Grazers are rarer players who try to avoid other cells as much as possible, and only intentionally eat pellets.
Advantages: Since they try to stay away from other cells, they are quite safe.
Disadvantages: They gain mass very slowly.
How to tell: If someone seems to be ignoring or moving away from smaller cells, even if they could have eaten them.

Bait Trappers
Bait Trappers are less common players that try to lure other cells closer to them by using one blob of mass as bait.
Advantages: They can quickly take unsuspecting cells by surprise.
Disadvantages: they often fall victim to bigger cells that also get baited, and most skilled players know it's bait by now.
How to tell: If there is a single blob of mass in the middle of nowhere, most of the time it is a bait nearby. Bigger cell pre-aim at the blob, when you appear, gone!

Suicide Cells
Suicide cells are weird players that, for some unknown reason, commit suicide by running into a larger cell. They might be bots too, it very hard to tell.
Advantages: None.
Disadvantages: Dies multiple times and they get a lot of hate.
How to tell: You will tend to see a small cell feeding itself to a larger cell seemingly on purpose.


Teams Mode
Bait Cells
Bait Cells are smaller cells who circle around large cells on the same team to lure cells on a different team closer.
Advantages: Since they stay close to a large cell, they are usually fairly safe.
Disadvantages: They can get eaten, although the big player can get mass, you'll die. They also get little to no mass.
How to tell: A smaller cell seems to be trying to stay a safe distance from you, but not going out of your sight.

Feeders
Feeders are team players that usually collect around 50 - 300 mass, and then feed it to a larger teammate.
Advantages: If they get eaten, they do not have much to lose.
Disadvantages: If the teammate that they have been feeding is not a very good player, then they are out of luck.
How to tell: You will notice someone feeding a larger player on the same team to gain size quickly.

Cross-Teamers
Cross-Teamers are either suicide cells or feeders that feed a different team than the one that they are on.
Advantages: They can avoid confrontation with their team but can eat players in their team.
Disadvantages: They are hated by many players and kill their teammates, this means they can't make a turnaround or stay on domination. Due to them getting hit by the Anti Team Penalty, all unlucky players "waste" their mass because of the penalty.
How to tell: If you see someone feeding a cell on a different team significant amounts of mass.

Stickers
Stickers are small cells that try to stick to another player. It is quite annoying to most players.
Advantages: none.
Disadvantages: It is hard to gain mass as the bigger cell gets most of it. And it can cause the large cell to die, and once the large cell dies, they are out of luck.
How to tell: You can find one or more small cells sticking to a larger one.

Boosters
Boosters are cells that split into many pieces and push larger cells into smaller cells on the other team.
Advantages: They help the big cell get lots of mass, and the larger cell, in 99% of all cases, will reward the booster cell.
Disadvantages: They can be eaten by sneaky cells from the other team.
How to tell: A large group of cells pushing against a big cell.

Experimental Mode
Spawner Lurkers
Spawner Lurkers are experimental mode players who spend most of their time circling one or a few spawners.
Advantages: They are quite safe, as they can hide on the opposite side of a spawner if a larger cell comes.
Disadvantages: they can't lurk around once they get to the mid-game (1k+ mass) or else gaining mass will slow down to a crawl.
How to tell: Somebody seems to be circling the spawner over and over again.

Party Mode
Split teamers:
Split teamers are people who team with another cell often splitting many times to get a tiny player or virus.
Advantages: Both cells get mass quickly.
Disadvantages: a skilled player can screw up the team's split run with one good split., and one of the teamers may be "evil" and split for the other.
How To Tell: 2 cells being hyperactive and splitting 3-4 times to kill anything that comes into proximity.

Bots
Feeder Bots
Bots are suicide cells that always feed towards one player to gain sie.
Advantages: The "mother cell" or the bot user gets mass quickly depending on how much Bots he has.
Disadvantages: Considered hacking. May cause the player to get IP banned forever.
How to tell: A large cell getting mass quickly from smaller cells with the same name, and lag occurs.

Suicide Bots
They can also be cells with their own AI. Still, they are extremely simple and sometimes accidentally suicide into another player.
Advantages: Does the work for you.
Disadvantages: Usually not smart enough to avoid players.
How to tell: Cells which seem to be moving towards the nearest pellet and not moving away from players.

Friday, October 7, 2016

Trollface Quest TrollTube: Walkthrough Guide

Trollface Quest TrollTube: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on Trollface Quest TrollTube
1: Spam clicks until the red dot reached the end of the maze, then quickly click the monitor during the jump-scare.
2: Click the Gopher once, then click the troll once. Click the Gopher again, lastly click the troll twice.
3: Click to drop the phone into the blender, then click on the drawer 3310 two times on the right to reveal the Nokia. Click to drop into the blender, and switch on the power.
4: Click on the guy on the right, then next to his pants twice. Click on the troll sitting on the toilet. Finally, click on the troll to proceed.
5: See that blue star (dot) in the sky background? Click on it three times.
6: Click on the dumpster, then hold on the troll's head and swipe down. Subsequently, click and hold to bring it back up. Lastly, click on the guy then the cat.
7: Click on the screwdriver in PewDiePie's pocket. Click to unscrew the bolt on the ear, then click on his head and finally the tiny blue guy.
8: Click and chop all the food, then click the bowl. Do not click the thumbs up yet. Instead, click on his face, then the bowl. Lastly, click on the thumbs up.
9: Click on the troll's face first. Now click on the red button on the camera, then quickly click on his face once. Lastly, click play on the computer.
10: Click and hold the ice bucket and move to the right. After that click on the bin, then click on the guy.

Friday, September 30, 2016

Tiny Tanks: Walkthrough Guide

Tiny Tanks: Walkthrough Guide

List of Upgrades on Tiny Tanks
Shield - Take 2 hits before dying.
Bullets - Increase bullet limit to 6.
Speed - Faster movement faster bullets.
Friendly Fire - Take no damage from your own bullets.
Rocket - Shoot one rocket per level (spacebar).

Recommended Build for Tiny Tanks
1. Shield
2. Bullets
3. Rockets
4. Speed

Walkthrough Guide on Tiny Tanks
Level 1: Kill the red tank.
Level 2: Use the walls to shoot down the red tank.
Level 3: Use the walls to destroy the two red tanks.
Level 4: Moving around randomly. The rockets are faster than regular bullets.
Level 5: Destroy the blue tank first, then kill the red tank.
Level 6: [BOSS] Move around randomly. Stay a mid range distance and destroy it.
Level 7: Destroy the blue tank first, then kill the two red tanks. Dodge the rocket and use the walls to kill the enemies.
Level 8: Move around and dodge the rocket. Then kill the remaining tanks.
Level 9: Aim at the walls so that the bullets will ricochet and destroy the red tanks.
Level 10: Use the walls to kill the tanks. Try to destroy purple and blue tank first.
Level 11: Use the walls to kill the tanks. Try to destroy purple and blue tank first.
Level 12: [BOSS] Do not let the projectile hit onto the TNT! Use your bullets to destroy all the missiles.
Level 13: Destroy all the red tanks first, then use the wall to ricochet your bullets to destroy the remaining tanks.
Level 14: Destroy the purple and blue tanks first. Make use of the walls to kill the remaining tanks.
Level 15: Move around and dodge all the projects and spam your bullets to kill the tanks.


Level 16: Destroy the blue and purple tanks first, then finished off the remaining tanks.
Level 17: Finished off the purple tanks first, then kill the remaining three red tanks.
Level 18: [BOSS] Move around randomly. Try to stay at the bottom and dodge the projectiles left and right, while still spamming your bullets.
Level 19: Use the wall to ricochet your bullets to destroy the tanks. If there are remaining tanks, learn to shoot and hide.
Level 20: Destroy all the red tanks first, then shoot and hide to finish off the remaining tanks.
Level 21: Aim for the TNT but make sure you at a safe distance after shooting a bullet. Shoot and hide to finish off the remaining tanks.
Level 22: Use the walls to riccohet your bullets. Move around to dodge any incoming projectiles.
Level 23: Move around until the enemies denotate some TNT and kill its tanks. Then destroy the remaining tanks.
Level 24: [BOSS] Try to move left and right around the center. Do not stay on the one side because there is one pattern where the boss will spray at your relative position. Use your rocket to neutralise any undodgeable projectiles.
Level 25: Move around randomly. Try to take out the red tanks then slowly proceed to kill the blue and purple tanks.
Level 26: Move around until the enemies denotate some TNT and kill its tanks. Slowly and smartly aim for the TNT but make sure you at a safe distance after shooting a bullet.
Level 27: Move out to the outer walls, then take advantage of the walls and let it ricochet to destroy any tanks. Try destroy the purple tanks. Don't hesitate to use for the rocket.
Level 28: Do not stay at one corner, move randomly to dodge the green and blue tanks' rocket. They are fast and deadly. Always clear the purple and blue tanks as soon as possible.
Level 29: Move along the path and clear the top right first. After clearing, there will be more mobile space for you to dodge any projectiles.
Level 30: [BOSS] Try to move left and right around the center, however, keep a relatively safe distance. When the boss's take aim at you, continue to move left/right until it fires the rocket. The Boss will summon tanks during the battle, try and remove them as they might be a problem when you are trapped in bullet hell.

Friday, September 23, 2016

ClickPLAY Time 6: Walkthrough Guide

ClickPLAY Time 6: Walkthrough Guide

Walkthrough Guide on ClickPLAY Time 6
Level 1
- Swipe to tuck in the head, legs and tail of the tortoise.
- Click the play button to proceed to next level.

Level 2
- There is a pic of a HOUSE – Remove H and replace with J – Remove E and replace with T.
- Unscramble the letters to spell their names to get: JOUST
- When correct, the play button will turn up and click it.

Level 3
- Top Left: Tigga (Cat with tiger stripes), Top Right: Ash (Grey cat), Bottom Left: Bowie(Cat with a bow), Bottom Right: Scrap (Cat with scar and a split ear)
- Click the play button to proceed to next level.

Level 4
- Imagine that the arrows relate to positions on a clock.
- The code is: 1 9 6 3.
- Click the play button that appears.

Level 5
- Touch the worms in order, indicated by the colors in the sign above them.
- The order is: YELLOW, BLUE, YELLOW, PINK, YELLOW.
- Click the play button to proceed to next level.

Level 6
- Who is missing from the list of characters?
- Unscramble the letters to spell their names to get: VELMA
- Click the play button that appears.

Level 7
- Click on each panel of this story strip to put the scene in the correct order:
1. "Whoa dude! Nice hair!!”
2. "Thanks, man! I have a friend who styles it for free. Really?"
3. "Yeah, I can ask her to do yours too. Yes please!"
4. "Later, on some farm... Meet Betsy. Just take off your hat and step closer. She'll only take a second."
- Click the play button in the upper right.

Level 8
- Enter the digits that you would find on a phone, at the indicated positions (numbers).
- The code is: 2 0 4 6.
- Click the play button that appears.


Level 9
- Click to start rotating, then click again to stop and shoot.
- Repeat this and shoot down all 5 invaders.
- Click the play button that appears.

Level 10
- What do you get when you combine the colors in the clue? Red + Blue + Yellow.
- Unscramble the letters to spell their names to get: Brown.
- Click the play button that appears.

Level 11
- Remember the positions of the gnomes, then click BLUE or GREEN, as instructed.
- When correct, the play button will turn up and click it.

Level 11 Pictorial Guide on ClickPLAY Time 6

Level 12
- You have 4 sets of shapes with a top and bottom parts. What do you get when you switch them from top to bottom? - The answer is: 4 5 0 2.
- Click the play button that appears.

Level 13
- Rotate the correct dials within 4 moves, to align the PLAY pieces inside the device.
- Click the eye to view the order.
- The correct order is: Swipe the top dial to the right 2 times, then second top dial to the left one time, then the third top dial to the left one time.
- Click the eye to find the play button.

Level 14
- What does 40:40 mean is Tennis?
- Unscramble the letters to spell their names to get: DEDUCE.
- Click the play button that appears.

Level 15
- The answer on each monster equals the sum of the two monsters below.
- Swipe the clue away, then touch the monsters to cycle through the digits.
- The number are: The second row from the top is 9, 7. The third row from the top is 3. The bottom row is 5, 1, 2, 2 or 4, 2, 1, 3.
- When correct, the play button will turn up and click it.

Level 15 Pictorial Guide on ClickPLAY Time 6

Level 16
- How many moves would it take for a Knight in Chess, to get to the red X?
- The code is: 2 1 3 4.
- Click the play button to proceed to next level.

Saturday, September 17, 2016

That Pokeyman Thing Your Grandkids Are Into: Walkthrough Guide

That Pokeyman Thing Your Grandkids Are Into: Walkthrough Guide

List of Pokeymans in That Pokeyman Thing Your Grandkids Are Into
1. A Bug On My Phone
2. Fish on Land (Why)
3. Peekachorp
4. Idiot Rat
5. A Dumb Bird
6. Literally A Ball W/ A face
7. Worst Bat
8. Dirt Sausage
9. Dirt Sausages
10. Siamese Ostrich
11. Reasonably Paced Feller
12. Reefer Madness
13. Soup Man
14. Dog Who Is A Fish
15. Eye Magnet
16. Just Eggs
17. Tasteful Vaudeville Act
18. Charblezorb


Walkthrough Guide on That Pokeyman Thing Your Grandkids Are Into
Map 1
There is a total of 10 pokeymans on the first map. Start by walking West from starting position, then slowly explore the map thoroughly. Once you caught all 10, talk to the little girl at South. If you stand within the radius of the pokeyman, a blue spot will light up on the radar.

Map 2
There is a total of 7 pokeymans on the second map. Follow the road by collecting any Pokeyman which appears. Enter the rocky region North-West of the map and follow the paths. Make full use of the radar if you can't find all the pokeymans.

Map 3
There is a total of 12 pokeymans on the third map. Walk along the road and check between the houses. Explore the upper region to next road along the path and walk in between buildings. You should explore the most left building, then explore South into flowerbeds. Afterwards, explore up to next road along the path to rock and go North-East of the map. At the North-West of the map near the graveyard, you will find two Pokeyman there. Once you are done, go center of the map with people waiting for rare Pokeyman and speak to them.

Map 4
There is a total of 10 pokeymans on the fourth map. Follow the path until you reach the point with separate paths, investigate each route and use the radar to guide you. The score is based on XP, not on how much of your Pokeydex you filled. If you make it to level 5, you've gotten a perfect score!

Thursday, September 15, 2016

What's Inside The Box?: Walkthrough Guide (Android/iOS)

What's Inside The Box?: Walkthrough Guide (Android/iOS)

Walkthrough Guide on What's Inside The Box? (Android/iOS)
1: Press the four green buttons, so they light up.
2: Slide the blocks around and press all four green buttons to light them up.
3: Tilt your phone to roll the ball around, so it lands on all four buttons to light them up.
4: Notice the shapes in the corner: triangle, pentagon, square. Enter the number of angles on each, so 354.
5: It's level 5. You need to make a digital number 5. Press the corresponding buttons to form a number 5.
6: Turn the four dials, so they make up the shape in the center.
7: Slide the pieces around to find the missing part of the circle. You can move that around as well, as a second layer. Arrange all four pieces so they make up a circle.
8: Turn all four dials, so they point towards the center.
9: Press the left button four times and the right button three times to form a number 9.
10: It's level 10, so the answer is "TEN".
11: Pay attention to the pattern in the middle. Its made of left and right arrows, so press the Left, Left, Right, Right, Left, Right, Left, Left, Right, Right.
12: Tilt your device to roll the ball onto the green buttons while avoiding the red buttons.
13: Swipe to move both the front layer and back layer of tiles to find and press all four green buttons.
14: The little 2-like symbol in the corner is telling you the order to press the buttons; You need to draw that shape. Imagine the layout of your phone's number pad, press 3, 2, 1, 4, 5, 6, 9, 8, 7, 4.
15: Quickly tap the right button, then the left button, back and forth until all the green lights turn on.
16: Notice the notches around each button. Tap them in the order of the number of notches, starting from the least.
17: The left button lights a new top lamp, while right button moves the button to the right. The order is L1, R9, L1, R8, L1, R7, L1, R6, L1, R5, L1, R4, L1, R3, L1, R2, L1, R1, L1.
18: "neo rezo furo" is just "one zero four" scrambled and, the answer is 104.
19: The strange symbols are 147.
20: Tap the left button twice and the right button six times to form a number 20.
21: Pay attention to the line. It goes up and down, representing the top or bottom button. The pattern is Down, Down, Up, Up, Down, Up, Down, Up, Up.
22: Pay attention to the jigsaw pieces and the number of extended sides. Then, tap on them in order from 1 to 4.
23: Light up all the buttons. However, every button pressed will inverse itself and its neighbors. Click the buttons one round.
24: Tilt your device to roll the ball onto the green buttons while avoiding the red buttons.
25: Slide around the tiles to make up a square.
26: The little drawing in the middle is made up of arrows. The order is by pressing Left, Up, Right, Up, Up, Left, Up, Right.
27: "THIS SIDE UP" and then some symbols, which are the numbers 141 and their reflections, therefore the answer is 141.
28: Mix the colors. So red + yellow = orange. Yellow + blue = green. And red + blue = purple.
29: Rotate your device in a circle until all the lights turn on.
30: Each button lights up a different button. Just play around, using trial and error to figure out which ones work on each other. They all work in pairs, so pay attention to which ones turn on or off.
31: The clue is the set of card symbols in the corner. Pay attention to the hearts and diamonds (since they're red) and press those buttons to turn them on.
32: There are three tiles in the front and three tiles in the back. So you need to rotate them all until you get a circle.
33: The level is number 33, so spell out "THIRTYTHREE".
34: Start at the top with the triangle. It has three angles, and a red dot in the middle. So press the red button three times. Then the green four times, red six times, green four times, and red five times.
35: Imagine the layout of your phone's number pad. Press the buttons in the order shown in the corner: 03 103001.
36: Notice the TH inside the giant K. It's a rebus puzzle; the answer is "THINK".
37: You need to press the buttons in the right order to turn on all the green lights. Press 1, 4, 13, 16, 10, 11, 14, 15, 13, 16.
38: Turn the dial to point at a button, then press it. Do this for each of the four buttons until all turn on.
39: There are Roman numerals at the bottom. Split them up into III VII and IX. The answer is, therefore, 3 7 9.
40: Slide both the back and front tiles around and turn press all the green buttons to turn them on, then slide to tiles to make a circle.
41: Slide each tile to see the little hint in the corner. Each one tells you the direction another dial should be pointing.
42: Slide the tiles around to make a circle.
43: First, notice it says “? more 2”, so tap on the question mark in the upper right corner. Notice the page; there are three games called "Sugar, Sugar", "Factory Balls" What's Inside The Box? is a puzzle game on Web/Browser and Android/iOS. This is a written walkthrough guide on What's Inside The Box?: Walkthrough Guide (Web/Browser)."Where is cat?". However, the answer is FACTORYBALLS.
44: It says ".N.E.W.S." Turn the dial so it points North (Up) and presses the button. Then do the same for East (Right), West (Left), and South (Down).
45: You need to press the buttons in the right order to turn on all the green lights. Press 6, 7, 14, 15, 9, 12, 2, 3, 14, 15
46: The symbols in the middle are arrows telling you which directions to point the four dials.
47: Start at the dot and follow the path. Each time you come to a corner, you need to turn either left or right to continue along the path. So it goes Right, Left, Left, Right, Right, Right, Left, Left, Right, Right, Right, Left, Left, Right, Right, Right, Left, Left, Right, Right, Right, Left, Left, Right.
48: This is the opposite of level 28. You need to break down the orange, green and purple into their simpler colors. So yellow is on the left, blue is on the right, and red is on the bottom.
49: Slide the tiles around so you can see each button and then tilt your device to roll the ball onto each button.
50: Just cycle through the colors until all the buttons are green.


51: You need to form out the number 51. Use the left button to cycle through lines and the right button to select.
52: You need to make a square in the back and a circle in the front, plus press all the green buttons. Press all the green buttons first, then start solving the square tiles, then circle tiles.
53: Use the ball to hit all the green buttons, but none of the red.
54: It says THIS TIMES TEN. “This” is the number of the level, 54. So the answer is 54 x 10 or 540.
55: The drawing in the middle is telling you which way to point the dials. You start with the dot and follow the path.
56: The little drawing in the middle is made up of arrows. The order is by pressing Left, Up, Up, Down, Up, Up, Right.
57: Start at the dot at the top middle. Then go clockwise, following each dot. Press the left button if the dot is inside the circle, the middle button if it's on the circle, and right button if it's outside the circle. So it goes Middle, Left, Right, Left, Middle, Left, Right, Left, Middle, Left, Right, Left, Middle.
58: Using the arrows, form four squares around each “box” with the dials.
59: It's another one where you follow the path, similar to level 57. Start at the dot at the top and go clockwise. Press the left button if the dot is inside the puzzle piece and right if it's outside. It goes Left, Right, Right, Left, Right, Left, Right, Right, Left.
60: You need to press the buttons in the right order to turn on all the green lights. Press 1 seven times, 2, 3, 4, 5 seven times, 6, 7, 8, 9 seven times, 10, 11, 12, 13 seven times, 14, 15, 16, 13 three times.
61: Pay attention to the jigsaw pieces and the number of extended sides. You need to light up the buttons in order so that they match each puzzle piece, then press that piece.
62: Split each symbol down the middle and you get the numbers 2712.
63: It says "NEW SENSE." Each letter stands for a direction (North, East, South, West). So press the buttons in this order: Up, Right, Left, Down, Right, Up, Down, Right.
64: Tilt to roll the ball onto all the green buttons without touching the red buttons or the red background.
65: There's an N inside an E and then two more E's. So N in E = NINE. Then it's on the two other E's. On E = ONE. Therefore, the answer is 911.
66: Spell out WIN using the dials.
67: Start at the dot and follow the path. It goes Down, Right, Down, Left, Down, Right, Down, Left, Down, Left, Up, Left, Up, Right, Up, Left, Up, Right, Up.
68: Make two boxes, using the arrows.
69: Press the left button 6 times and the right button 3 times to form the number 69.
70: Tilt your device to roll the ball onto the green buttons while avoiding the red buttons. Be careful not to hit the red ones, and don't miss the green button in the center.
71: It says "all tot hel eft" which breakdown to be "ALL TO THE LEFT." Therefore, point all four dials to the left.
72: This is another two-layered sliding tile puzzle. You need to make a square in the back, then a square in the front.
73: Notice that the left button has notches on the top and bottom and the right button has notches on the left and right sides. So every time you see a screw with the line going up to down, press the left button. When you see a screw with a line going side to side, press the right button. So it goes right, left, left, right, right, left, right, left, left, right, right, left right, left, left, right, right, left, right, left, left, right, right, left.
74: Use the left button to select a light and the right button to light it up. Press R10, L1, R9, L1, R8, L1, R7, L1, R6, L1, R5, L1, R4, L1, R3, L1, R2, L1, R1, L1.
75: Slide the black and white tiles around to make a checkerboard.
76: Tilt the ball to light up the buttons in order from 1 – 6.
77: This is another one with mirror images of numbers. The answer is 659.
78: The little 25-like symbol in the corner is telling you the order to press the buttons; You need to draw that shape. Imagine the layout of your phone's number pad, press 1, 2, 5, 4, 7, 8, 5, 8, 9, 6, 5, 2, 3.
79: Slide the tiles around until you from out the number 79.
80: Turn the dials to make boxes.
81: Use the arrows, form the number 81 with the dials.
82: Tilt your device to roll the invisible ball onto a button. As a button is lit up, press on it. Do the same for each button until all four are lit up.
83: This is a combination of levels 30 and 50. Figure out which buttons control which lights and then cycle through them until all the buttons are green.
84: You have to give each straight line a knob and spell out the full TILT! So 'I' and '!' only get one knob, while the other letters get two. Turn 1st, 5th and 6th dial to horizontal.
85: It says "ne se ne se se nw." Each button is either northeast, northwest, southeast or southwest. Press them in the order given: 2, 3, 2, 3, 3, 1
86: Sum the two lines together. It goes up and down, representing the top or bottom button. The pattern is Up, Down, Down, Up, Up, Down, Up, Down, Down.
87: It says "evenstowthere." The answer is 723.
88: Use the arrows, form the number 88 with the dials.
89: Click the green button, then click on any other color such as purple, blue, orange and yellow. Repeat until all the buttons are green.
90: What level is this? Ninety. Click on "ty".
91: Choose the jigsaws with the top extended sides, then press the top button. It should stay on, and repeat for left, right and button sides.
92: Adjust the direction to go by turning the knob
93: Tilt the ball to light up the buttons in order from 1 – 6 without touching the red buttons or the red background.
94: This is a combination of levels 30 and 50 with mirrored buttons. Figure out which buttons control which lights and then cycle through them until all the buttons are green.
95: You must push the buttons of the initial letters of each number from 1 to 20. The hint is counting up all, the pattern is the first letter of One, Two, Three, Four, Five... up to Twenty.The pattern is O, T, T, F, F, S, S, E, N, T, E, T, T, F, F, S, S, E, N, T.
96: First, manage to get all the borders in green, whatever the method, click everywhere until all the borders are green. Then when you only have the 4 buttons in the middle that need to be turned green it will be really easy. One tap and left/right change, next tap and up/down change. so alternate between the border buttons next to your target for example you try to change the color of line2 row 3, click alternately on line 1 row 3 and line 2 row 4, depending on where in the cycle you are up/down or left/right) until the button is green and repeat the operation for the other buttons until everything is green.
97: You need form three chess pattern, but make sure the bottom right square is white and the top left square is open so yo can see the pattern on the ground layer too
98: Turn the knob to left and make a 'B' then, turn the knob to the middle and make an 'O' and, lastly turn the knob to the right and make an 'X'.
99: Figure out which buttons control which lights and then cycle through them until all the buttons are green. Press 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
100: Using the arrows, form the alphabet of “box” with the dials.

Tuesday, September 13, 2016

What's Inside The Box?: Walkthrough Guide (Web/Browser)

What's Inside The Box?: Walkthrough Guide (Web/Browser)

Walkthrough Guide on What's Inside The Box? (Web/Browser)
1: Press the four green buttons, so they light up.
2: Slide the blocks around and press all four green buttons to light them up.
3: Notice the shapes in the corner: pentagon, triangle, square. Enter the number of angles on each shape, so 534.
4: Turn the four dials, so they make up the shape in the center.
5: Slide the pieces around to find the missing part of the circle. You can move that around as well, as a second layer. Arrange all four pieces so they make up a circle.
6: Pay attention to the pattern in the middle. It is made of left and right arrows, so press the Left, Left, Right, Right, Right, Left, Left, Left, Right, Right.
7: Swipe to move both the front layer and back layer of tiles to find and press all four green buttons.
8: The little 2-like symbol in the corner is telling you the order to press the buttons; You need to draw that shape. Imagine the layout of your phone's number pad, press 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 6.
9: Notice the notches around each button. Tap them in the order of the number of notches, starting from the least.
10: It's level 10, so the answer is "TEN".
11: The left button lights a new top light, while right button moves the button to the right. The order is L1, R9, L1, R8, L1, R7, L1, R6, L1, R5, L1, R4, L1, R3, L1, R2, L1, R1, L1.
12: "furo rezo neo" is just "four zero one" scrambled, and the answer is 401.
13: Count the number of parts sticking out of the puzzle pieces. Then tap on them in order from 1 – 4.
14: Light up all the buttons, however, every button pressed will inverse itself and its neighbours. Click the buttons one round.
15: The little drawing in the middle is made up of arrows. The order is by pressing Left, Up, Right, Up, Up, Left, Up, Right.


16: There are three tiles in the front and three tiles in the back. So you need to rotate them all until you get a circle.
17: Imagine the layout of your phone's number pad. Press the buttons in the order shown in the corner: 07 107017.
18: Turn the dial to point at a button, then press it. Do this for each of the four buttons until all turn on.
19: It says ".N.E.W.S." Turn the dial so it points North (Up) and press the button. Then do the same for East (Right), West (Left), and South (Down).
20: Just cycle through the colors until all the buttons are green.
21: The drawing in the middle is telling you which way to point the dials. You start with the dot and follow the path.
22: Using the arrows, form four squares around each “box”.
23: Pay attention to the jigsaw pieces and the number of extended sides. You need to light up the buttons in order so that they match each puzzle piece, then press that piece.
24: Split each symbol down the middle and you get the numbers 2712.
25: It says "NEW SENSE." Each letter stands for a direction (North, East, South, West). So press the buttons in this order: Up, Right, Left, Down, Right, Up, Down, Right.
26: Start at the dot and follow the path. It goes Down, Right, Down, Left, Down, Right, Down, Left, Down, Left, Up, Left, Up, Right, Up, Left, Up, Right, Up.
27: Make two boxes, using the arrows.
28: Slide the black and white tiles around to make a checkerboard.
29: Click the green button, then click on any other colour such as purple, blue, orange and yellow. Repeat until all the buttons are green.
30: The hint is counting up all, the pattern is the first letter of One, Two, Three, Four, Five... up to Thirty. The pattern is O, T, T, F, F, S, S, E, N, T, E, T, T, F, F, S, S, E, N, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T.

Sunday, September 4, 2016

Agar.io: Tips & Tricks #5

Agar.io: Tips & Tricks #5

Tips & Tricks #5 on Agar.io
#1 Split during early game!
In the early game, if you feel that the area you are in isn't under much threat, split yourself into multiple cells! As this will increase your rate of travel, along with the speed at which you can collect pellets, and also gives a useful boost to zoom scale, which may help in evading other cells. Doing this early means that you will be able to merge your cells quickly once you encounter an enemy, potentially taking them off guard and being able to consume them yourself. This is best done when you are on a less crowded server or having a bigger cell protecting you.

#2 Know your positioning!
This will become evident as you play, but some positional strategies include. Use your combining action to eat an unaware player. The most dangerous place may sometimes be the safest. Use super-massive players as a shield or loiter as close as possible to viruses, this will make them uninterested in you! Slip between large blobs to avoid getting eaten, when they can't fire at each other. Always think a little further where you want to manoeuvre across players and virus cell. You don't have much reaction time in this game, the last thing you ever want is getting eaten and starting over again.

#3 Think like your enemies!
Everybody loves dots, and I also love dots! Take that into account that you're doing serious planning to devour somebody! They're most likely to follow the path with the most dots and players, and that's how most of us thinks. I'm going to repeat that again, and you are no different from any other players. Just go where you would go, the enemies almost always follow the path with the most dots! Secondly, when you and another player are double-teaming somebody, aim your trajectory so that it seems like the enemy will move into you instead of him. This has won me the prize on many occasions, so outsmart them!


#4 Learn to control the controls!
This one sounds silly, but most players aren't conscious of the slight lag the game puts on the controls. When you move back and forth, you can see it in action. It's only a fraction of a second, but crucial. This slight lag is why you find yourself hurling into the enemy without being able to stop. If you learn to control it, you can predict when that is going to happen and prevent a collision. Also don't flee from other players with the predictable path, try to avoid their anticipated direction by using unpredictable ways of getting the way around. Circling is a good way if you are having short lags, as people might think you are aggressive.

#5 Practice makes perfect!
The ultimate tip anyone can offer someone is practice. The more you play the game, the more experience you'll gain and the better you will become. This advice isn't mutually exclusive to Agar.io either as practicing anything will increase your skill. Reflect on your way of playing, the awareness of your mistakes is the most fundamental step on the way up the ladder. So don't be discouraged if you get eaten a lot when you first start playing because as you progress, you will soon do better. Hope to see you on the leaderboard! :)

Friday, September 2, 2016

Agar.io: Tips & Tricks #4

Agar.io: Tips & Tricks #4

Tips & Tricks #4 on Agar.io
#1 Horizontal and vertical awareness!
A thing that most people overlook is the safety of floating horizontally, you have more vision and reaction time when moving horizontal compared to vertical, this may seem useless, but it's quite useful. An example is if I'm moving upwards and my bigger opponents are moving downwards there's just a split second for me to react, however, if you compare this to moving from horizontally there's a fair amount of extra time for me for to react and move away from my opponents.

#2 Go for multi kills!
Going for multi kills is the best way to go when it comes to profitable Agar.io splits, just wait for multiple cells to line up and strike at the right time to get the most profit from your splits. Splitting yourself multiple times might be useful in some situations. At the back of your mind, keep comparing the size of your opponent's cells is critical, for some things like splitting, trapping and planning your opponent's next moves. Just bear in mind that you'll need at least 10% more mass than your opponent to be able to eat him if you're in one piece, and at least 25% more mass if you are split. You can be greedy but also remember to be safe at the same time.

#3 Don't underestimate any players!
You may think you are great at Agar.io, but not the only agar pro around, it's, therefore, important to not underestimate your opponents, even though you have acquired the skills, your opponents may just be as skilled at Agar.io as you are. Smaller cells can be acting cool towards you, but he is waiting for the moment when you are vulnerable. Likewise, a bigger cell may seem to be protecting you all this while, all he is doing is investing you will grow big and be his food! Anything can happen in Agar.io, trust don't exist here unless you have real life friends playing on the same server as you.


#4 Mass shifting to merge!
Many players seem to overlook this simple tactic for survival which is called Mass Shifting. Mass shifting is a tactic when players start shooting mass towards the middle of their cells to combine quickly and grow one of their cells. It might come in handy and save you in sketchy situations where you need to combine fast, but I wouldn't recommend to use it too much due to some mass loss while shooting (W) blobs. It is probably worth a try when the situation starts to get a little sticky and not in your favor.

#5 Trapping and getting trapped!
It's relatively easy to get trapped in Agar.io, whether you're getting surrounded by large cells, squashed against a wall, or in your best case forced to float into green spikes. You can partly prevent those things from happening by making smart moves, and analyze surrounding around you, so you can prepare yourself for what's going to happen. Trapping one of the greatest tactics which will give you a significant advantage over your opponents. Trapped players will get panic and unsure about their fate, making indecisive moves which you can make used of it.